Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ordningsregler

Fyll i en bildbeskrivningstext

Grundläggande förhållningsregler för gästhamnar i Sotenäs

 • Kommunens gästhamnar utmärks med skyltar märkta GÄSTHAMN. Inom varje annan hamn där dessa skyltar saknas råder gästbåtsförbud.
 • De inom gästhamnarna uppsatta anvisningarna skall ovillkorligen efterlevas.
 • Det är förbjudet att förtöja vid numrerad eller på annat sätt markerad båtplats inom gästhamnregionen.
 • Det är strängeligen förbjudet att använda bar eld inom hamnområdet, ombord i båt eller på brygga.
 • Mellan kl. 23.00-08.00 skall iakttagas sådan tystnad att övriga gäster i hamnen inte får sin nattsömn störd. Behörig person har vid störningar rätt att vidtaga lämpliga åtgärder t.ex. borttagande av strömkälla.
 • Avfall får ej spolas ut eller kastas i hamnen utan läggas i därför avsedda kärl.
 • Erläggande av fastställd gästhamnsavgift skall ske vid bryggkanten.
 • Uppbördsmannens krav om avgift skall omedelbart åtlydas.
 • Alla gästande båtar som efter kl. 17.00 befinner sig inom gästhamnsregionen är betalningsskyldiga.
 • Gästande båtar som inte har för avsikt att övernatta i gästhamnen eller som inte följer gästhamnsbestämmelserna skall omedelbart efter anmodan av behörig person, avsegla från densamma.
 • Kommunen ansvarar ej för skador eller förluster som orsakas av utomstående.

För allas trevnad följ de regler och bestämmelser som gäller i den aktuella hamnen. Bestämmelserna finns även att tillgå på hamnkontor och på anslagna skyltar. 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll