Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Lokalt aktivitetsstöd

Person som simmar i pool.

Kommunalt aktivitetsstöd

Det kommunala aktivitetsstödet är till för att stimulera grupporienterad verksamhet som tar sikte på att aktivera barn, ungdomar,  i demokratisk fostrande anda inom föreningslivet i Sotenäs kommun.

 

Villkor

Med bidragsberättigade aktiviteter menas en sammankomst:

  • Med minst 5 deltagare i åldrarna 7-25 år
  • Som varar minst 60 minuter
  • Som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
  • Som genomförs av lokalavdelning. Bidrag utbetalas inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.
  • Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. De som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
  • En grupp får inte, ur redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag.
  • Bidrag utgår ej för entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo, basarer och liknande
  • Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare ska vara närvarande under hela sammankomsten och får ej ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.
  • Ordförande och endera revisor eller kassör styrker att uppgifterna på ansökningsblanketterna är riktiga.

Bidrag utgår med 24 kr/ sammankomst.

 

Ansökan

Ansökan sker på blankett som tillhanda hålls av Utbildningsnämnden/Fritidsenheten eller laddas ner

 

Aktivitetsbidrag ska ansökas 2 gånger per år för perioden:


1/1 - 30/6 med ansökningsdatum senast den 25/8
1/7 - 31/12 med ansökningsdatum senast den 25/2

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll