Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Torg och allmänna platser

Tallrikar med mat på uteserveringsbord.

Regler och rekommendationer

Om du vill disponera en yta av kommunens offentliga mark för t ex uteservering utanför en restaurang eller café eller om du vill disponera ytan för festival, marknad, torgplats eller liknande måste du söka polistillstånd. Om du vill sätta upp en skylt eller trottoarpratare skall detta också sökas hos polisen. Tillstånd ges för ett år i taget. Du måste alltså söka varje år för den yta du vill disponera. I vissa fall behöver du även bygglov.


Målsättningen är att Sotenäs ska vara en vacker och trivsam kommun och att uteserveringarna ska bidra till detta. Uteserveringarna ska inte avskärma sig med golv, väggar och fasta tak utan finnas till på omgivningens villkor och stämma överens med den kulturmiljö den skall finnas i.


I spalten här intill ser du "Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun". Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som kommunen ställer vid utformning av uteserveringar. De har framställts genom ett samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och räddningstjänsten och gäller icke bygglovspliktiga uteserveringar runt om i hela kommunen. De uteserveringar som kräver bygglov kommer att behandlas av Sotenäs kommuns bygglovshandläggare men kommunen har som avsikt att icke bygglovspliktiga uteserveringar ska förordas.


Kommunen tar ut avgifter för markupplåtelser. Avgifternas storlek varierar beroende på typ av verksamhet, tidsperiod, område och ytans storlek det gäller. I "Taxa markupplåtelser och arrangemang 2021" här intill ser du de avgifter som gäller.

Att söka tillstånd för offentlig plats, allmän sammankomst eller offentlig tillställning

En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte, utan tillstånd av polismyndigheten, användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget (Ordningslag, 1993:1617, 3 kap 1§)


Polismyndigheten skall inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker ansökan får tillstånd inte meddelas, 3 kap 2§.


För att söka tillstånd vänder du dig alltså till polisens tillstånds-myndighet. Polisen har därefter en kontakt med Sotenäs kommun genom ett remissförfarande.


Tänk på att du inte kan ta över någon annans polistillstånd. Om du till exempel har köpt en restaurang så kan du inte ta över den förre ägarens polistillstånd, utan du måste ansöka om ett eget.


Polisen tar ut en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.


Sotenäs kommun tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.


För att ansöka om upplåtelse av offentlig platsmark vänder du dig till polismyndigheten. Ansökningsblanketter finns på polisens hemsida.


Tänk på att söka i god tid för att kommunen ska hinna handlägga din ansökan! Sök minst två månader innan den önskade tiden skall tas i bruk.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll