Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Parkeringstillstånd för funktionsnedsatta

Parkeringstillståndet är ett undantag från Trafiklagstiftningen för personer med betydande gångsvårigheter. Tillståndet ger rätt till undantag från vissa lokala trafikföreskrifter vid parkering på gator och allmänna platser inom Sverige och de flesta andra Europeiska länderna. Tillståndet är inte någon social förmån.
Parkeringstillståndet ger inte något generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgift. De flesta kommuner har beslutat att inte ta ut avgift av funktionsnedsatta med parkeringstillstånd. Inom Sotenäs kommun gäller avgiftsbefrielse för funktionsnedsatta med parkeringstillstånd på de avgiftsbelagda parkeringsplatserna.

Tillstånd för bilförare

En bilförare som är gravt rörelsehindrad med gångsvårigheter och som har svårt att förflytta sig kan beviljas tillstånd, som gäller högst i 5 år.

Tillstånd för passagerare

För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall, det vill säga då föraren måste ha ständigt stöd eller tillsyn utanför fordonet.

Exempel på sjukdom som inte berättigar tillstånd

 • Enbart svårigheter att bära
 • Svårighet att ta sig i och ur bilen
 • Synskadad person som inte har något rörelsehinder
 • Mag- och tarmproblem, exempelvis tarminfektioner och inkontinens

Principer för tillståndsgivning

 • Rörelsehindret ska alltid avse gångförmågan
 • Parkeringstillstånd för funktionsnedsatt utfärdas för högst 5 år
 • Tillståndet är inte avsedda för kortvariga rörelsehinder

Handläggning av ansökan med läkarintyg

Ansökan och läkarintyg lämnas till den kommun där sökande är folkbokförd. Kommunens handläggare gör en bedömning utifrån uppgifter i ansökan och läkarintyg. Vid behov anlitas förtroendeläkare. Vid ansökan om förnyelse av tillstånd sker en ny prövning och tidigare innehav utgör inte skäl nog att bevilja ansökan.  

 

Återlämning och förnyelse

 • Tillstånd som upphört att gälla eller då den berättigade avlidit, ska återlämnas till kommunen.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdas för högst fem år.
 • Ett parkeringstillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.
 • Missbruk av parkeringstillståndet kan medföra indragning av tillståndet.

Dessa regler gäller för nyttjande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning:

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.


Parkeringstillståndet ger rätt att parkera:

 • på parkeringsplats reserverad för person med rörelsehinder under högst den tid som angivits på parkeringsplatsen
 • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar
 • under högst 3 timmar på gågata
 • under högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten

Parkering är förbjuden:

 • på plats där det är förbud att stanna eller parkera
 • på plats avsedd för visst ändamål exempelvis vändzon, lastzon, taxizon eller parkeringsplats för buss/lastbil
 • parkeringstillstånd gäller inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten
 • på gångfartsområde gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser

Ansökan

Sotenäs kommun tillverkar tillstånden i egen regi utan detta utförs av Seriline AB i Stockholm. Handläggningstiden kan uppgå till 8 veckor beroende på om leverantören stänger för semester.

Ansökan om parkeringstillstånd för funktionsnedsatta görs på särskild blankett som finns att hämta i servicecenter kommunkontoret och som insändes till:


Sotenäs kommun
Kansliavdelningen

Parkgatan 46
456 80 Kungshamn


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll