Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Nyttoparkeringstillstånd

Sotenäs kommun har nyttoparkeringstillstånd, nedan kallat nyttokort, för företag inom hantverks- och serviceyrken samt för personal inom vård och omsorg.


Nyttoparkering innebär att privata och offentliga servicefunktioner, som för sin verksamhet behöver transportera gods eller utrustning, ska kunna få större möjligheter att ställa upp fordonet i samband med arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.


Behöriga att söka nyttokort är:

 • Kategori 1 Hantverkare och serviceföretag som besöker olika arbetsplatser, vars fordon är fast inredda till arbetsplats för installation och reparation av fast eller lös egendom.
 • Kategori 2 Sjuk- och socialvårdande personal (hemtjänst-, hemsjukvårds- och rehabpersonal med flera) som arbetar i ambulerande verksamhet i kommunen.

Avgifter

Avgift utgör 2300 kr inklusive moms per beviljat tillstånd.
Nyttokortet ger avgiftsbefrielse på parkeringsplatser med avgift

Dessa regler gäller för nyttjande av nyttoparkeringstillstånd:

 • Uppställning får endast ske under den tid som behövs för arbetets utförande på parkeringsförbud eller markerad parkeringsplats.
 • Uppställning med åberopande av nyttokortet får ej ske inom vändplats, lastplats, taxiplats eller där förbud att stanna gäller.
 • Ej heller får uppställning ske på parkeringsplats som anvisats för visst fordon eller visst slag av fordon, exempelvis parkeringsplats för rörelsehindrade.
 • Nyttokortet ger inte tillstånd till parkering där det generellt är förbjudet, exempelvis före eller på övergångsställe, på gångbana eller i korsning.
 • Nyttokortet omfattar inte heller område som i parkerings-hänseende regleras civilrättsligt - tomtmark (befintlig skyltning bör observeras).
 • Nyttokortet gäller per kalenderår.
 • Vid parkering med åberopande av nyttokortet skall tillståndet i original vara placerat på insidan av framrutans nedre högra hörn med texten väl synlig utifrån.
 • Kopia eller avskrift av tillståndet gäller ej.
 • Borttappat tillstånd ersätts ej.
 • Tillståndshavaren skall vid varje förändring av gällande förutsättningar för dispens meddela detta till Sotenäs kommuns trafikingenjör.
 • Polismans och trafikövervakares anvisningar skall följas.
 • Missbruk av tillståndet innebär omedelbar återkallelse.

Ansökan

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd görs på särskild blankett som finns att hämta i servicecenter kommunkontoret. Man ansvarar själv för att söka i god tid innan eventuellt tidigare tillstånd går ut. Denna ansökan sänds till:


Sotenäs kommun
Kansliavdelningen

Parkgatan 46
456 80 Kungshamn

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll