Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Myndighetsutövning

Orförandeklubba och böcker.

Med myndighetsutövning avses de lagstadgade kontroller som räddningstjänsten i Sotenäs utför inom följande områden:

  • Tillsyn över brandskyddet
  • Tillsyn av brandfarlig vara
  • Tillstånd brandfarlig vara
  • Samverkan med andra myndigheter

Tillsyn över brandskyddet

Enligt Lag om skydd mot olyckor är det ägare/nyttjanderättshavare som ansvarar för brandskyddet och utrymningssäkerheten. Räddningstjänsten gör kontroller och påpekar brister. Kontroll av det fysiska brandskyddet är en del vid tillsynen. Kontroller utförs regelbundet i olika intervaller på hotell, vårdinrättningar, skolor, industrier, samlingslokaler, affärer m.m.

 

Systematiskt brandskyddsarbete

Förutom kontroll av det fysiska brandskyddet krävs att ägaren/nyttjanderättshavaren själv har en organisation som har till uppgift att regelbundet planera, leda och följa upp brandskyddsarbetet inom anläggningen. Detta kallas systematiskt brandskyddsarbete eller intern brandskyddskontroll vilket innebär att företaget har en brandskyddspolicy vad avser organisation, kompetens, interna kontrollsystem, checklistor med mera.

 

Tillsyn av brandfarlig vara

Vid tillsynen kontrollerar vi att hanteringen uppfyller de krav som anges i föreskrifter som administreras av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). En verksamhet kan vara tillsynspliktig enligt Lagen om Skydd mot olyckor och Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor samtidigt.

 

Tillstånd brandfarlig vara

För att hantera brandfarlig vara i större omfattning krävs tillstånd från Räddningstjänsten. Vad som är större omfattning finns beskrivet i föreskriften MSBFS 2013:3 (se länk till höger).

 

Samverkan med andra myndigheter

Räddningstjänsten samverkar med en rad myndigheter. Polisen ger tillstånd för att arrangera offentliga tillställningar och kommunens omsorgsnämnd ger tillstånd för alkoholservering. Denna typ av ärenden skickas till oss för yttrande om brandskyddet och utrymningssäkerheten är betryggande eller inte. Vi gör även beräkningar på hur stort personantal som samtidigt får vistas i lokalerna vid dessa tillfällen.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll