Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Skillnad privat o offentligt inköp

Person som skriver med penna och papper.

En offentlig myndighet måste alltid upphandla innan man kan handla!


Nedan kommer en kort sammanställning av de största skillnaderna mellan privat och offentlig myndighet så som kommun, regioner, statliga myndigheter samt deras bolag/förbund med mera

Händelse

Privat

Offentlig myndighet

Direktupphandling

Frivilligt

Upp till vissa bestämda belopp, särskild redovisning enligt lag av alla upphandlingar över 100 000 kr. Kommunen har egna riktlinjer för inköp och direktupphandlingar, även för de under 100 000 kr.

Seketess under upphandling

Frivilligt

JA, absolut sekretess fram till annonsering och sedan efter att anbud kommit in

Sekretess efter beslut om tilldelning

Frivilligt

Allt är offentligt, kan vara viss sekretess på enskilda delar om skada föreligger

Annonsering

Frivilligt

JA, för merparten av upphandlingarna enligt digitalt bestämt format, CPV kodat m.m.

Krav på anbudstider

Frivilligt

JA, det finns krav på viss längd som kan variera

Krav på likabehandling

Frivilligt

JA, oavsett belopp

Krav på transparens (tydlighet/öppenhet)

Frivilligt

JA, oavsett belopp

Krav på proportionalitet (inte kräva mer än vad man behöver)

Frivilligt

JA, oavsett belopp

Krav på utvärderingskriterier

Frivilligt

JA, som ska vara objektiva och tydliga för anbudsgivare så att de vet hur bedömning av anbudet kommer att ske.

Tillåtet att ändra upphandlingsdokumentet, förfrågningsunderlaget

Frivilligt

Nej, förtydliganden kan ske men inte betydande förändringar

Tillåtet att förhandla

Frivilligt

Bara under vissa speciella situationer, förhandling får inte förändra några grundläggande kriterier/krav.

Avtalsspärr = under en viss tid som man inte får teckna avtal

Nej

Ja, i de allra flesta fallen råder avtalsspärr från det att beslut skickats till avtal får tecknas. Under den perioden kan anbudsgivare överpröva beslutet

Avtal ogiltigförklaras i domstol

Nej

Om avtalet har trätt i kraft under felaktiga former (exempelvis genom otillåten direktupphandling) kan avtalet förklaras ogiltigt i domstol.

Skadestånd - upphandlingsskadeavgift om man inte gjort upphandling enligt lagstiftning och tecknat avtal.

Nej

JA

Längden på avtal är begränsad

Frivilligt

Ja, ramavtal* enligt LOU får maximalt vara 4 år inklusive optionsår. 8 år enligt LUF. Ett avtal kan vara längre men ska motiveras exempelvis att investeringar som har längre återbetalningstid m.m.

Avtal ska alltid vara tidsbegränsat!


Förkortningar som används inom upphandling offentlig sektor

LOU = Lagen om offentlig upphandling

LUF = Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

LUK = Lagen om upphandling av koncessioner


*Ramavtal = avtal med fastställda villkor (produkt/tjänst, pris, leveranssätt m.m.) för framtida avrop under ramavtalets giltighetstid 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll