Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

KF program för privata utförare

Händer som formar ett hjärta.

Kommunfullmäktige har antagit sitt program för privata utförare den 12 mars 2020 § 8. Hela programmet kan du läsa under relaterad information.


Programmet avser all verksamhet som kommunen lägger ut på en privat utförare genom upphandling/avtal.

 

Privat utförare

En privat utförare är en privat aktör utan kommunalt ägande.


Exempel på privata utförare kan vara ideella föreningar,
samfällighetsföreningar, viltvårdsområdesföreningar, fiskevårdsområdesföreningar, bostadsrättsföreningar, trossamfund, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, stiftelser och privatpersoner.


Av kommunen ett helt- eller delägt kommunalt bolag, helt- eller delägd stiftelse samt helt eller delägd förening som avses i 10 kap. 6 § KL är inte att betrakta som en privat utförare. Undantag finns också för fristående förskolor och skolor som är sina egna huvudmän då de är reglerade genom tillståndsgivning.

 

Ansvar och uppföljning

När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten enligt KL kap 10 § 8. Nämnderna inklusive kommunstyrelsen ska inför varje verksamhetsår besluta om plan för
uppföljning och internkontroll av sin verksamhet, oavsett driftsform.


Kommunstyrelsen sammanställer sin och nämndernas återrapportering till en enda som lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer, en gång per år. Detta kommer ske i enlighet med kommunens styr- och ledningssystem.

 

Medborgares rätt till insyn

Omfattningen på uppföljning och insyn är olika beroende på verksamhetens art, graden av självbestämmande och vilken påverkan tjänsten har på medborgare/brukare. Rätten till
insyn gäller endast kommunala angelägenheter och som har en tydlig koppling till avtalet, exempelvis:


  • Uppgifter om levererad kvalitet
  • Resultat och avvikelser
  • Krav som ställts i upphandlingen av utförare


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll