Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Verksamhetskontroller

Personer runt ett bord med skrivblock, en laptop och en kaffekopp.

Livsmedelskontroller

I Sotenäs kommun är miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarig för den offentliga livsmedelskontrollen. Syftet med tillsynen är att kontrollera efterlevnaden i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. Målet är att alla konsumenter ska kunna känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen.

 

Miljötillsyn

Miljötillsyn innebär kontroll av alla typer av verksamheter som på något sätt kan innebära en påverkan på miljön genom ett utsläpp till luft, mark eller vatten. Kontroll utförs på till exempel avfallsstationer, schaktmasseanläggningar, avloppsreningsverk och biltvättar. Det är viktigt att komma ihåg att även icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter kan räknas som miljöfarliga verksamheter.

 

Syftet med miljötillsynen är att skydda vår yttre miljö mot påverkan av olika sorters föroreningar samt se till att företaget följer den miljölagstiftning som bland annat fastställs genom miljöbalken. Miljötillsynen innebär vanligtvis besök i de olika verksamheterna av kommunens miljöhandläggare.

 

Kemikalietillsyn

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för tillsyn och kontroll av kemikaliehanteringen inom den egna kommunen. Nämndens tillsynsarbete utförs genom förebyggande och kontrollerande åtgärder för att förhindra skador på människa och miljö.

 

Smittskyddstillsynen

Flera myndigheter delar på ansvaret för tillsyn av smittskydd. Smittskyddsarbetet ska förhindra spridning av främst samhällsfarliga sjukdomar och regleras i Smittskyddslagen. I Sotenäs kommun deltar miljöenheten i bland annat smittskyddsutredningar.

 

Hälsoskyddstillsyn

Hälsoskyddstillsyn innebär en kontroll av hur verksamheten arbetar för att förebygga olägenheter för människors hälsa, exempelvis genom goda rutiner för hygien och städning. I hälsoskyddstillsynen gör miljöhandläggare besök på hygienverksamheter som till exempel bassängbad, undervisnings- och vårdlokaler.

 

Tobakstillsyn

Tillsynen innebär bland annat att miljöenhetens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller tobakslagens krav och att egentillsynsprogrammet upprätthålls och hålls levande.

 

Tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel

Miljöenhetens handläggare kontrollerar bland annat att alla som säljer receptfria läkemedel utanför apotek har ett så kallat egenkontrollprogram samt rutiner och dokumentation för att säkerställa att försäljningen följer lagstiftningens krav. Rutinerna ska vara skriftliga och anpassade för varje enskilt försäljningsställe.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00