Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Tobak

Tobak och liknande produkter

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Den nya tobakslagen ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” innebär bland annat tillstånd för försäljning av tobak, spårbarhet- och säkerhetsmärkning och fler rökfria miljöer.


Tillståndsplikt för försäljning av tobaksprodukter

Från och med den 1 juli 2019 krävs det tillstånd för att sälja tobaksprodukter i detaljhandeln och i partihandeln.

Var ansöker jag om tillstånd?

Du ansöker om detaljhandelstillstånd i den kommun där försäljning sker.

Du ansöker om partihandelstillstånd i den kommun där företaget har sitt säte.


När kan jag ansöka om tillstånd?

Du som redan säljer tobaksprodukter och har anmält din verksamhet hos kommunen innan den 1 juli 2019, har möjlighet att ansöka om tillstånd mellan den 1 juli 2019 – 1 november 2019. Försäljning av tobaksprodukter får ske till dess att beslut fattas av kommunen. Ansöker du om tillstånd efter den 1 november 2019 får du inte sälja tobaksprodukter förrän du har fått ett beslut om tillstånd av kommunen.

Du som vill påbörja försäljning av tobaksprodukter efter 1 juli 2019, får inte sälja tobaksprodukter förrän du har fått ett tillstånd av kommunen.

Vad händer om jag som tobaksförsäljare inte ansöker om tillstånd?

Att sälja tobaksprodukter utan tillstånd är förbjudet blir förbudet efter lagen träder ikraft. Den som säljer tobaksprodukter utan tillstånd kan dömas för olovlig tobaksförsäljning vilket kan ge böter eller fängelse.


Vad betyder tillståndsplikten i praktiken?

För att få sälja tobaksprodukter behöver du inkomma med en ansökan.

Nedan sker en kort beskrivning av vilka uppgifter som exempelvis kommer att behövas för att få ett försäljningstillstånd:


Ansökan

I ansökan efterfrågas generella uppgifter, exempelvis namn och organisationsnummer, samt om du ansöker om ett stadigvarande eller tillfälligt tillstånd.


Egenkontrollprogram

Du behöver skicka in ett lämpligt egenkontrollprogram för att kunna visa vilka rutiner du har för att efterleva lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.


Lämplighet

En prövning gällande lämplighet kommer att ske. Prövningen kommer att avse ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning.

När en juridisk person, exempelvis aktiebolag eller handelsbolag ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i bolaget utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och/eller bolagsdelägare. Om en privatperson har lånat ut pengar till den som köpt en verksamhet, kan kommunen även utreda denna person.


Remisser och yttranden

Kommunen kommer att inhämta yttranden och remisser från Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten. Vid ansökan om partihandelstillstånd inhämtas även yttrande från Tullverket.


Finansiering

Kommunen kan även vilja se en finansieringsplan för hur köpet av verksamheten finansierats.


Utredningsbesök

Ett utredningsbesök kommer även att genomföras för att kontrollera bland annat marknadsföring, egenkontrollprogram och lager.

 

Förenklad delgivning

När miljöenheten delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Läs mer under relaterad information.


Tillståndsavgift

Miljöenheten kommer att ta ut en avgift för tillståndsansökan enligt kommunfullmäktige fastställd taxa. Taxan för tillståndsansökan är för tillfället inte fastställd, mer information gällande avgift kommer finnas i länkarna till höger då beslut fattats.

Miljöenheten har tillsynsansvar

Miljöenheten i mellersta Bohuslän kommer att utföra tillsyn för att kontrollera att verksamheten följer de lagar och regler som finns. Tillsynen kan ske genom tillsynsbesök eller genom att begära in uppgifter från Skatteverket och Polismyndigheten.


Spårbarhet och säkerhetsmärkning

För att kunna köpa in tobaksvaror av en partihandlare måste du som detaljhandlare ha en identifieringskod. Du kan få en identifieringskod på två sätt:

  • Du kan själv ansöka om en identifieringskod hos den behöriga id-utfärdaren.
  • Du kan se till att en leverantör, till exempel en partihandlare, ansöker om en identifieringskod till dig.

Även om du har en identifieringskod måste du ansöka om tillstånd. Varje försäljningsställe måste ha en identifieringskod.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll