Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kemikalier

Två bensinpumpar.

Kemikalier måste hanteras eller lagras så att de inte kan läcka in i avlopps- eller dagvattennätet eller förorena mark.


Förvaring av kemikalier

Du som hanterar kemikalier i din verksamhet behöver tänka på hur dessa förvaras. Om kemikalier förvaras i ett utrymme med golvbrunnar måste kemikalierna invallas, till exempel genom att placeras på ett spilltråg eller i ett större kärl där utläckande kemikalier kan samlas upp. Om de förvaras i ett rum utan golvbrunnar räknas det som en invallning. Tänk på att invallningen måste rymma minst innehållet från den största behållaren + 10 procent av övriga kemikaliers volym. Absorptionsmedel som Absol eller Zygol bör finnas lättillgängligt om ett spill skulle uppstå.


Säkerhetsdatablad

Du som hanterar kemikalier i din verksamhet behöver också ha information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Den som släpper ut kemiska produkter på marknaden har därför skyldighet att lämna ut säkerhetsdatablad till dig som använder kemiska produkter, som klassificeras som farliga, i din verksamhet.

 

Säkerhetsdatabladen ger bland annat information om:

 1. namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
 2. farliga egenskaper
 3. sammansättning och information om beståndsdelar
 4. åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 5. hantering och lagring
 6. information om avfallshantering.  

 

Då informationen i säkerhetsdatabladen kan förändras är det viktigt att säkerställa att de är uppdaterade. Uppdatering bör ske så snart ny information om faror tillkommer eller information som kan påverka riskhanteringsåtgärder. Säkerhetsdatabladen bör därför ses över med 2–3 års intervall för att säkerställa att informationen fortfarande är korrekt.


Kemikalieförteckning

Du som verksamhetsutövare behöver också ha kunskap om vilka kemikalier som hanteras i verksamheten och byta ut farliga kemikalier till mindre farliga i de fall det är möjligt. Alla kemikalier som används i verksamheten bör därför redovisas i en kemikalieförteckning.

Kemikalieförteckningen ska innehålla uppgifter om:

 1. produktens eller organismens namn
 2. produktens användning
 3. årlig förbrukning
 4. information om produktens hälso- och miljöskadlighet
 5. produktens eller organismens klassificering och märkning med avseende på hälso- och/eller miljöfarlighet (säkerhetsdatabladet kan användas för att ta fram den informationen)

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00