Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Cistern

Om du ska hantera eller förvara brandfarliga vätskor eller spillolja ansvarar du för att vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att undvika förorening. All hantering av oljor eller andra kemikalier ska göras på ett sådant sätt att människors hälsa eller miljön inte påverkas.

Om du hanterar brandfarliga vätskor eller spilloljor:

 

  • i cisterner i och ovan mark som rymmer mer än 1 m³ samt tillhörande slang- och rörledningar, eller
  • i mängder över 150 liter inom vattenskyddsområde,

 

gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Föreskriften innebär bland annat krav på anmälan och återkommande kontroll. Med brandfarliga vätskor menas alla vätskor med en flampunkt som inte överstiger 100° C. För vattenskyddsområden i Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner finns lokala föreskrifter som gäller i respektive område.

 

Anmäl ny cistern                                     

Den som avser att installera en cistern som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrift ska skriftligen informera miljökontoret fyra veckor innan installationen påbörjas/cisternen tas i bruk. Om den skriftliga informationen inte skickats in i tid, tas en miljösanktionsavgift ut.

 

Krav på besiktning

Installationskontroll ska utföras på alla cisterner större än 1 m³ samt anslutna rör- och slangledningar innan de tas i bruk. Återkommande kontroll ska utföras på cisterner var 6:e eller 12:e år beroende på korrosionsskydd. Revisionskontroll ska utföras vid större förändringar eller reparationer.

 

Inom vattenskyddsområde gäller även att sekundära skydd så som invallning ska kontrolleras. Detta ska göras samtidigt som kontrollerna av cisternerna enligt ovan.


Företag godkända för kontroll av cisterner

Det är endast företag ackrediterade av Swedac som får kontrollera och godkänna cisterner. Ring 0771-99 09 00 eller gå in på swedac.se för att ta reda på vilka företag som kan utföra godkända kontroller.


Kontrollrapport

När en kontroll av cistern eller sekundärt skydd har genomförts ska en kontrollrapport upprättas av besiktningsföretaget och lämnas till den som använder cisternen i fråga.

 

Kontrollrapporten ska sedan hållas tillgänglig av den som använder cisternen, för att kunna lämnas ut på tillsynsmyndighetens begäran. I Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner är miljöenheten tillsynsmyndighet.


Cistern som tas ur bruk ska anmälas

Cistern och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. En anmälan om att ta cistern ur bruk ska lämnas in innan några åtgärder påbörjas. Anmälan görs till miljöenheten, som kan bestämma om särskilda försiktighetsmått.


Vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde finns generella krav så som att sekundärt skydd mot läckage och överfyllnad ska finnas vid hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor. Det sekundära skyddet ska för cisterner ovan mark vara i form av en nederbördsskyddad invallning utan anslutning till avlopp. Rörledningar tillhörande cisterner i och ovan mark ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.

 

Utöver detta finns även lokala föreskrifter som är anpassade för respektive vattenskyddsområde.

 

Övergångsbestämmelser

För cisterner och rörledningar som installerats före den 1 januari 2022, som enligt tidigare bestämmelser inte omfattades av krav på sekundärt skydd men som nu gör det, ska innehavaren senast den 1 januari 2028 ha installerat sekundärt skydd enligt Naturvårdsverkets bestämmelser.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll