Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Brandfarlig och explosiv vara

Bil som tankas.

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs i vissa fall även tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor, brandfarliga aerosoler och brandreaktiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen blandningar och föremål, samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

För brandfarlig vara gäller tillståndskrav vid hantering för vissa mängder, medan det för explosiva varor gäller all sorts hantering, överföring och import.

Det är Polisen som ger tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar.

För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till. På deras hemsida kan du även hitta övrig information och de lagar som berör brandfarlig och explosiv vara.

 

Vem ska söka tillståndet?

Tillstånd söks av den som bedriver verksamheten och hanteringen, även om någon annan äger marken, byggnaden eller anläggningen. Det kan vara en fysisk eller juridisk person. Övergår verksamheten till en ny person ska denne söka nytt tillstånd inom 3 månader.

 

Anmälan om föreståndare

Tillståndshavaren ska utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten och därefter underrätta tillsynsmyndigheten om utsedda föreståndare.

 

Var söks tillståndet?

Tillstånd söks hos Räddningstjänsten i Sotenäs kommun.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll