Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Att arrendera kommunal mark

Byggarbetare går på husplatta.

Kommunens mark kan du arrendera (hyra) genom olika slags arrenden. Sotenäs kommun arrenderar ut mark för olika användningsområden, det kan handla om båtplatser, sjöbodar, reklamskyltar, mark för byggnader eller mark i övrigt.


Det finns olika typer av arrende för dig som enskild eller juridisk person

Ett arrendeavtal är inte knutet till en fastighet eller byggnad eftersom arrendeupplåtelsen är ett avtal mellan kommunen, såsom fastighetsägare, och en enskild person alternativt juridisk person (företag, förening eller dödsbo).

Arrendeupplåtelsen följer därmed inte med då en fastighet eller byggnad säljs, eftersom ett arrende upprättas med anledning av de behov som fastighetens ägare har. Till skillnad mot servitut som är knutet mellan två fastigheter, och är till för att göra fastigheter lämpliga för sitt ändamål. Kommunen ska alltid skriftligen godkänna en överlåtelse av ett arrende.

Det finns fyra typer av arrenden, kommunens vanligaste arrenden är anläggningsarrende samt lägenhetsarrende.

Bostadsarrende

Som arrendator har du rätt att uppföra en bostad, används för koloniträdgårdar, fritidshus och permanentbostad. Kommunen har för avsikt att inte upprätta nya bostadsarrenden. Vidare har kommunen för avsikt att erbjuda nuvarande arrendatorer att friköpa arrendetomten, där så är möjligt enligt gällande detaljplan, till marknadsvärde.

Jordbruksarrende

Ett jordbruksarrende upplåts till brukaren mot ersättning och avsikten med upplåtelsen är att brukaren ska använda jorden enligt de metoder som kännetecknar jordbruket som näring.

Anläggningsarrende

Anläggningsarrende används för verksamheter. Som arrendator har du rätt att bygga eller bevara en eller flera byggnader som inte endast är av ringa betydelse för din företagsverksamhet. Anläggningsarrende används för till exempel bensinstationer och fabriker.

Lägenhetsarrende

Lägenhetsarrende används när marken arrenderas ut för en annan användning än de tre ovanstående typerna. Den som arrenderar har inget besittningsskydd - vilket innebär att kommunen kan säga upp arrendet enligt avtalets villkor. Arrendatorn är då skyldig att återställa marken och lämna arrendestället. Dessa arrenden har oftast korta arrendetider och arrendet kan inte överlåtas till någon annan utan kommunens godkännande. Lägenhetsarrende är den mest använda upplåtelseformen i kommunen och gäller för bland annat enskilda bryggor och sjöbodar.


Besittningsskydd

Bostadsarrendatorerna har ett direkt besittningsskydd, vilket innebär att arrendatorn har rätt till förlängning av arrendeavtalet. Det finns dock besittningsbrytande grunder, till exempel om marken ska användas för annat ändamål enligt detaljplan.

För anläggningsarrende gäller ett indirekt besittningsskydd vilket innebär att besittningsskyddet får avtalas bort. Kommunen använder sig av möjligheten att avtala bort besittningsskyddet vid tecknande av anläggningsarrende.

Vid lägenhetsarrende förekommer inget besittningsskydd. Arrendatorn är skyldig att lämna arrendestället när markägaren säger upp avtalet.


Arrendeavgift

Avgiften som arrendatorn betalar för sitt arrende ska vara skälig. Vad som menas med skälig är att markägaren, i detta fall alla boende i Sotenäs kommun, ska få en rimlig avkastning på markens värde.


Ansök om att arrendera mark

Kommunen upplåter mark för olika ändamål om det stämmer överens med detaljplan alternativt är utanför planlagt område. Ansökningar prövas och i de fall upplåtelse går att genomföra upprättas ett skriftligt avtal mellan markägare och arrendator, muntliga avtal gäller inte.

Önskar du arrendera mark kan du fylla i en ansökan som du hittar bland kommunens E-tjänster, genom att klicka HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommer du direkt till kommunens sida för E-tjänster. Arrende av mark tillhörande bryggor och sjöbodar kan du läsa mer om HÄR.


Kontakt

Kommunen är mån om att du får svar på dina frågor samt att det är en bra och tydlig kommunikation mellan dig som arrendator och kommunen som markägare för att undvika missförstånd. Har du ytterligare frågor ber vi dig därför kontakta Mark och exploatering på Plan-och byggenheten.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

MARK- och exploateringsgruppens

öppet- och telefontider

Mån, ons, fre: kl 9-11

 

0523-66 40 00

 

Drop-in:

Tisdag 9-11

Torsdag 13:30-15:30

Fredrik Handfast

tf chef näringsliv och utveckling


fredrik.handfast@sotenas.se

072 - 203 37 85