Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Budget

Budgeten beslutas årligen av kommun­fullmäktige och utgör den yttersta restriktionen för vilken verksamhet som kan bedrivas under året.

 

Budgeten innehåller bland annat en beskrivning av hur den kommunala koncernen är organiserad organisatoriskt, styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten, viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning, samt ekonomisk flerårs­­­plan. Det är i kommun­­fullmäktiges budget som nämnderna tilldelas den budget­­ram som ska finansiera nämndens verksamhet under året, även benämnd nämndens kommun­­bidrag.

 

De kommunala verksamheterna i Sotenäs finansieras till största delen genom kommunal­­skatten. En mindre del finansieras genom stats­bidrag och viss service är avgifts­­finansierad.

 

Enligt kommunal­­lagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En grund­princip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare genera­tion skapat och kostnaderna får inte över­vältras på kommande generationer, utan varje generation ska bära sina kostnader. Det är kommun­­fullmäktige som beslutar om vad det innebär i den enkilda kommunen. I Sotenäs kommun finns det både finansiella mål och verksamhets­mål som ska uppfyllas för att verksamheten anses bedivas enligt god ekonomisk hushållning.

 

Inom kommunal ekonomi finns även ett lagstadgat balans­­krav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna.

 

Under "relaterad information" återfinns kommun­fullmäktiges beslutade budget; Mål- och resurs­planen. Här finns även en detaljerad investerings­budget, beslutad av kommun­fullmäktige, i de fall investerings­budgeten inte integrerats i Mål- och resurs­planen.

 

Nämndernas verksamhetsplan med internbudget

Efter att kommun­­­fullmäktige beslutat om storleken på respektive nämnds kommun­bidrag är det upp till varje nämnd att fördela budgeten per verksamhet inom den egna nämnden. Nämndens fördelning av kommun­bidraget beslutas i nämndens intern­­budget. Förutom fördelning av kommun­bidraget innehåller intern­­budgeten också nämndens uppdrag, kommun­gemensamma verksamhets­­mål, samt en verskamhets­plan med prioriterade aktiviteter som ska genom­föras under året.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll