Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Revisorer och revision

En vuxen och ett barn står på klipporna och en segelbåt seglar förbi.

De kommunala revisorerna har som främsta uppgift att varje år granska all verksamhet i den kommunala organisa­tionen och att pröva om nämnderna och kommunstyrelsen fullgör sitt uppdrag från kommunfullmäktige.


De kommunala revisorerna arbetar på uppdrag av kommun­fullmäktige och rapporterar också dit vad de olika granskningarna visar. Revisorerna lämnar en revisions­­berättelse i samband med att kommunens års­redovisning presenteras. Syftet med den årliga granskningen av all verksamhet är att pröva om nämnderna fullgör sina uppdrag från kommunfullmäktige. Revisionsplanen omspänner hela mandatperioden 2023-2026.


Revisorerna ska inte bara granska verksamheten. I uppdraget ingår också att bland annat pröva hur nämnderna tar till sig och tolkar sitt uppdrag och operativt omvandlar detta så att verksam­heten når de politiska målen.


I nämndernas uppdrag ingår både uppbyggnad av system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning och kontroll. I upp­draget ingår också att säkerställa att systemen och verktygen tillämpas på avsett vis. Utgångspunkten är nämndernas och styrelsens ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamåls­enlig, ekonomiskt tillfredsställande och säker verksamhet genom aktivt beslutsfattande.

Revisorerna tar varje år fram en Risk-och väsentlighetsanalys som omfattar hela kommunens verksamhet. Det ger revisionen ett verktyg för att kunna utföra det uppdrag som givits av Sotenäs kommunfullmäktige och som ligger till grund för revisionsplanen under innevarande mandatperiod.

Arbetsordningen förtydligar de delar som inte är särskilt reglerad i lagstiftningen.

 

Kontaktuppgifter till revisorerna når du via länken nedan
Länk till förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll