Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Försäkringar

Närbild på en jordglob.

Sotenäs kommun har tecknat olycksfalls­försäkring, hem­försäkring och ansvars­försäkring om olyckan skulle vara framme.


Olycksfallsförsäkring

Sotenäs kommun har tecknat en olycks­falls­försäkring hos Protector försäkring som gäller för alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhets­­område. Denna försäkring täcker dock inte sjukdoms­­fall.


Med olycks­falls­skada menas kropps­skada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Olycksfalls­försäkringen gäller för alla barn och ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen. Försäkringen gäller även för barn som är skrivna i kommunen och går i enskild eller fri­stående verksamhet.


Försäkringen är en heltids­försäkring och gäller dygnet runt, både under vistelse i förskola eller skola och under fritid. Inom begreppet förskola eller skola ryms även särskolor, fristående skolor, förskole­klass med flera. Heltids­försäkring gäller också för elever i gymnasie­skola och gymnasie­särskola.


För elever i grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen­utbildning, yrkes­vux och SFI gäller försäkringen under verksamhets­tid. Med verksamhets­tid avses ordinarie verksamhet i skola samt resa till och från skolan.


När du behöver använda försäkringen:

 

  • sök läkare eller tand­läkare som är ansluten till Försäkringskassan,
  • spara alla kvitton,
  • då taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycks­fallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget ska fram­gå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxi­resorna påbörjas ska Länsförsäkringar kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse kan beställning av taxi­resor göras. Uppgift om adresser, skol­tider med mera lämnas till taxi.


Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från regionen. Begär alltid intyg om utbetald rese-ersättning.


En förutsättning för att du ska ha rätt till ersättning är att du:

 

  • i direkt anslutning till olycks­tillfället sökt läkare eller tand­läkare,
  • anmäler skadan via Protectors hemsida www.protectorforsakring.se


Mer information om Protectors  finns under "relaterad information".


Hemförsäkring

Vårdtagare boende i kommunens boende­former har en subsidiär hem­försäkring. Detta innebär att kommunens försäkring gäller i andra hand, om samma intresse är försäkrat genom annan försäkring. Kommunens råd är där­med att vård­tagare ska teckna en egen hem­försäkring där det ingår ett ansvars­moment, samt försäkrings­skydd vid rån och över­fall.


Ansvarsförsäkring

Denna försäkring kan gälla om kommunen blir skadestånds­skyldig då någon anställd, förtroende­vald, prao­elev eller vård­tagare placerade i familje­hem har orsakat en skada mot tredje man. Försäkringen gäller all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar och med­verkar i (men endast för det kommunen ansvarar för). Om tredje man råkar ut för att kommunen orsakar skada för kommun­invånaren eller någon när­stående ska kontakt tas direkt med kommunen.


Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård exempelvis inom särskilda boenden, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- och alkoholmottagningar.

 

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktig hantering av läkemedel.

 

För att få ekonomisk ersättning från patientförsäkringen ska du först göra en skadeanmälan till kommunens försäkringsbolag.

 

  • Ring Länsförsäkringar i Göteborg och Bohus, 031-63 81 45
  • Skaderegleraren du får tala med kommer att lägga upp en skadeakt och kommer vid behov skicka över en skadeblankett till dig.
  • Försäkringsnummer Sotenäs kommun: 20065607. 

 

 


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll