Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ledning vid kris och höjd berdskap

Det är, i första hand, kommunens eget ansvar att hantera en extraordinär händelse (kris). Länsstyrelsens uppgift är att stödja och följa upp kommunernas förberedelser. De finns också tillhands för att stödja kommunernas förmåga att hantera en extraordinär händelse.

En extraordinär händelse är en händelse som:

  • Avviker från det normala.
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
  • Kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.
ledning vid kris

Om en extraordinär händelse skulle inträffa beslutar kommunstyrelsens ordförande, som även är ordförande i krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden består av samma ledamöter som kommunstyrelsens utskott.

Det är lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting som reglerar kommunens organisation och befogenheter vid en kris. Kommunen har även egna planer för att hantera extraordinära händelser.


Skillnaden mellan krisledning och ledning vid Höjd, skärpt eller högsta beredskap innebär att kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva, till skillnad från krisledningsnämnd vid kriser.


Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll