Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Jämför oss med andra kommuner

En grupp personer som paddlar kajak.

Får kommuninvånarna i Sotenäs kommun valuta för sina skattepengar?

  • Lämnar våra elever grundskolan med goda kunskaper och lärdomar?
  • Är vården på våra äldreboenden bra?
  • Bedrivs verksamheten på ett effektivs sätt?

 

Sotenäs kommun använder sig bland annat av nyckeltals­jämförelser som ger information om hur kommunen ligger till i förhållande till andra. Ambitionen är att nyckeltals­jämförelserna sedan ska stimulera till lärande och verksamhets­utveckling.


Under "realerad information" hittar du länkar till hemsidor där du själv kan jämföra Sotenäs kommun med andra.

 

Kolada

Kolada är en öppen och kostnads­fri data­bas där du kan följa kommuners verksam­heter från år till år. Här finns bland annat sammanställda jämförelser utifrån Agenda 2030, Kommunernas kvalitet i korthet, effektivitetsindex och andra öppna jämförelser.

Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Du kan se ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030 via länken under "relaterad information".

Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK

Sotenäs deltar tillsammans med majoriteten av Sveriges kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens Kvalitet i Korthet. Projektet administreras och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områdena Barn och unga, Stöd och omsorg, samt Samhälle och miljö.

Effektivitet

Kvalitetsindex och resursindex baseras på ett antal nyckeltal och har justerats för strukturella förutsättningar. Tillsammans berättar de om relativ produktivitet och effektivitet inom området, dvs i jämförelse med andra. Du kan se ett urval av nyckeltal via länken under "relaterad information.

Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhets­områden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Öppna jämförelser publiceras av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Statistiska centralbyrån - SCB

Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för besluts­fattande, debatt och forskning. SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll