Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Personuppgifter, Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen hämtar in dina personuppgifter från dig eller någon annan för att handlägga ditt ärende hos oss.


Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, det vill säga tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig. Kommunstyrelsen behandlar personuppgifter i form av tex personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress.


Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgifter inom Kommunstyrelseförvaltningen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kommunstyrelsen behandlar personuppgifter i form av personnummer, namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, fastighetsbeteckningar och bilder.


Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Kommunstyrelsen behandlar personuppgifter för att kunna utföra de uppgifter som Kommunstyrelsen ansvarar för enligt lag, förordning eller avtal.


Var kommer personuppgifterna ifrån?

De personuppgifter som inhämtas från den enskilde själv behövs för att lagen kräver det eller för att det är nödvändigt för att ingå ett avtal. Utan personuppgifterna kan Kommunstyrelsen inte fullfölja sitt uppdrag.

Personuppgifter som inte inhämtas från den enskilde själv inhämtas från t.ex. Folkbokföringsregistret eller Fastighetsregistret.


Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingarna är avtal, rättslig förpliktelse, uppgifter av allmänt intresse, myndighetsutövning eller samtycke. (Du har närsomhelst rätt att återkalla dit samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.)


Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Personuppgifter inom kommunstyrelsen sparas eller gallras enligt dokumenthanteringsplan.


Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Mottagare av personuppgifter kan t.ex. vara Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan samt de personuppgiftsbiträden som kommunstyrelsen använder för att kunna utföra sitt uppdrag.


Överföring till land utanför EU/EES

Personuppgifter kan överföras via Facebook efter samtycke.


Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta kommunstyrelsen om du vill ha ut information om de uppgifter kommunstyrelsen har om dig, för att begära rättelse, överföring eller begära att kommunstyrelsen begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av uppgifter. Du har även rätt att kräva att personuppgifter flyttas från kommunstyrelsen till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter du själv tillhandahållit kommunstyrelsen.


Så här kontaktar du oss

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun


Organisationsnummer: 212000-1322

Förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning


Telefon: 0523-66 40 00


e-post: registrator.kommun@sotenas.se


Postadress: Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn

Dataskyddsombud

JP Infonet är dataskyddsombud för kommunen.


dso.sotenas@jpinfonet.se


Telefon: 08-462 65 60

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Diarium

Registrator

 

registrator.kommun@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Dataskyddsombud