Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Dina personuppgifter

Grupp med människor som ler mot kameran, med fokus på kvinnan närmast kameran.

Dataskydd och personuppgifter

Sotenäs kommun värnar om din personliga integritet. Här förklarar vi hur kommunen samlar in och använder dina personuppgifter, enligt GDPR (General Data Protection Regulation), samt beskriver dina rättigheter i förhållande till oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara ditt namn, personnummer eller ditt telefonnummer. Om du är med på bild eller film och det är tydligt att personen är du, då är det också en typ av personuppgift. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, till exempel för att kunna hantera eller handlägga ditt ärende hos oss. Vi gör det med stöd av minst ett av de lagliga krav som finns i dataskyddsförordningen. I de allra flesta fall behandlar vi dina personuppgifter med stöd av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det kan också vara med stöd av ett avtal eller på grund av krav i annan lagstiftning, som till exempel bokföringslagen eller skattelagen. I vissa fall ber vi om samtycke från dig och får på så sätt stöd för att behandla dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Att behandla personuppgifter är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt vi gör med dina personuppgifter. Det kan handla om att samla in, registrera, lagra, läsa eller bearbeta personuppgifterna. 

Vem kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är tillgängliga för dem som behöver uppgifterna för att utföra arbetsuppgifter eller tjänster inom eller åt kommunen. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till den som begär ut allmänna handlingar. Detta gör vi med stöd av tryckfrihetsförordningens 2 kapitel.

I vissa fall låter vi ett personuppgiftsbiträde hantera dina personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträde kan till exempel

vara en systemleverantör som behöver tillgång till våra system vid support. Biträdet behandlar dina uppgifter på samma villkor som Sotenäs kommun.


Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om dina uppgifter kräver behandling utanför EU/EES, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, ser vi till att det finns skyddsåtgärder på plats så att de behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter till något annat än till det ursprungliga syftet utan att först informera dig. 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Sotenäs kommun har flera politiska nämnder som ansvarar för de ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde. Det är den nämnd som hanterar ditt ärende eller har registrerat dina personuppgifter som ansvarar för att dina uppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Varje nämnd, med organisationsnummer 212000-1322, är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter när:


Du ger information till oss

Vi samlar in information om dig


När du till exempel skickar ett e-postmeddelande till oss, använder någon av våra e-tjänster, eller fyller i och lämnar en blankett till oss med personuppgifter får vi tillgång till dina personuppgifter. Det kan också vara så att du anmäler dig till en kurs, ett nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.


I vissa fall behöver vi samla in dina personuppgifter för att utföra åtaganden som krävs enligt lag. Det innebär att vi samlar in uppgifter från exempelvis folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäteriet. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver ha dem för att fullgöra det avsedda ändamålet. I vissa fall kan vi behöva spara dina uppgifter längre än så. Det gör vi då enligt regler kring allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen eller arkivlagen. Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på för vilket ändamål uppgifterna har samlats in och detta reglerar varje nämnd i sin dokumenthanteringsplan. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har i vissa fall också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller flyttade, rätt till begränsad behandling, rätt att helt invända mot behandlingen eller begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig.


Med begränsad behandling menar vi att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Om du till exempel anser att uppgifterna vi har om dig är felaktiga och begär rättelse, då kan vi begränsa behandlingen under tiden vi utreder detta.

Du kan också i vissa fall ha rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. I så fall kan vi vara skyldiga att underlätta en sådan överflyttning.

Behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka samtycket.


Observera att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan.

För att utöva dina rättigheter kontaktar du i första hand den nämnd eller förvaltning som behandlar dina personuppgifter.

Så här kontaktar du oss

Det gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dso.sotenas@jpinfonet.se

telefon: 08-462 65 60.


Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Du når Datainspektionen på telefon 08-657 61 00.

Personuppgifter, Kommunstyrelsen »

Personuppgifter, Utbildningsnämnden »

Personuppgifter, Omsorgsnämnden »

Personuppgifter, Miljö- och byggnämnden »

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Dataskyddsombud

Diarium

Registrator

 

registrator.kommun@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19