Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Överklaga beslut

Ordförandeklubba och vågskål.

Om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet.

 

Du kan överklaga ett beslut av två anledningar:

  • Kommunalbesvär är när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som strider mot regler för hur beslut ska fattas.

  • Förvaltningsbesvär kan du som berörs av ett beslut hävda, exempelvis om du fått avslag på ett bygglov eller nekas bistånd.

  

Kommunalbesvär - laglighetsprövning

Kommunen fattar en mängd beslut i olika frågor och ärenden. Kommunen är skyldig att följa vad som står i kommunallagen. Alla beslut ska ha stöd i lagen.

 

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen, det vill säga även personer eller företag som äger en fastighet i kommunen. Den som överklagar ett beslut behöver inte vara personligen berörd av beslutet.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

 

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla. Sotenäs kommuns officiella anslagstavla är digital och finns på kommunens hemsida. Uppgifterna om när anslaget sattes upp och när det tas ned finns också i protokollen, som ni hittar på sotenas.se

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning,
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

 

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

 

Förvaltningsbesvär

Ett förvaltningsbesvär är klagomål från en privatperson som har drabbats av ett beslut som kommunen fattat. Det kan till exempel handla om bygglov, socialt stöd såsom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller dispens från kommunens sophämtning.

 

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet.

 

I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.

 

Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet.

 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att det har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

 

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

 

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19

Diarium

Registrator

 

registrator.kommun@sotenas.se

0523 - 66 40 00