Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

5. Tillsyn av enskilda avlopp

Avloppsvatten från hushåll innehåller bland annat bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter och näringsämnen. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, påverka badvattenkvaliteten samt orsaka övergödning. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen fungerar och är anlagd på rätt sätt. En avloppsanläggning måste skötas och underhållas för att reningen av avloppsvattnet ska fungera optimalt.

 

För att skydda miljön och människors hälsa ska alla enskilda avlopp uppfylla dagens lagkrav. Därför arbetar miljönämnden med tillsyn av enskilda avlopp.

När det är dags för en tillsyn av ditt avlopp kommer du att få ett brev med information samt en enkät att svara på. Enkäten blir en första bedömning av ditt avlopp. Du har även möjlighet att själv underkänna ditt avlopp om du vet att din anläggning inte uppfyller dagens reningskrav.

 

Ett avlopp kan inte godkännas enbart utifrån enkätsvaren. Om ditt avlopp inte underkänns efter att enkätsvaren granskats kommer du att kontaktas för ett tillsynsbesök.

 

Tillsynsbesök

I de flesta fall behövs ett platsbesök på din fastighet för att kunna avgöra om din avloppsanordning är godtagbar. För att kunna göra en tillsyn kan vi behöva öppna lock på slamavskiljare och andra avloppsbrunnar. Det är viktigt att anläggningen är tillgänglig för oss under besöket och att anläggningen inte har för tungt lock. Locket får inte väga mer än 15 kg.

 

Vid besöket undersöks vilken typ av anläggning som finns och om den uppfyller dagens krav på rening. Utgångspunkten för kraven kommer från Havs- och vattenmyndighetens vägledningar, allmänna råd samt rådande lagstiftning. Råden är tydliga med vilka krav som bör ställas på reningsprocessen.

 

Förbud eller godkännande

När tillsynen är genomförd gör miljöenheten en samlad bedömning av din avloppsanläggning. Anläggningen bedöms efter tillsynen antingen som godtagbar eller som undermålig.

 

Beroende på vad anläggningen har för brister kan miljönämnden ställa krav på åtgärder eller besluta om förbud att släppa ut orenat avloppsvatten. Det innebär att du som fastighetsägare måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss angiven tid.

 

Tillsynsavgift

Miljönämnden tar ut en avgift för tillsyn av enskilda avlopp enligt kommunens fastställda taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område. Efter genomförd tillsyn kommer du som är berörd att få ett beslut om avgiften. Hur stor avgiften blir beror på hur mycket tid som krävts under handläggningen.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll