Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Planerade områden


Karta över pågående planer, tryck här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sotenäs kommun arbetar nu med att ta fram nya detaljplaner för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra en äldre detaljplan. Framtagande av detaljplan styrs av plan- och bygglagen kallad planprocessen, mer information om planprocessen hittar du under "relaterad information". Nedan hittar du information om pågående planarbeten och i vilken del av planprocessen de befinner sig i.


Innehåll på denna sida:


Program

Kleven 2:16 m.fl., Smögen

Program

Program till detaljplan för Kleven 2:16 m.fl., Smögen

Programområdet ligger på Klevenhalvön i den södra delen av Smögen. Området ligger direkt söder om Smögenbryggan.


Syftet med förslaget är att uppföra ca 120–150 lägenheter samt utrymmen för kontor, försäljning av båttillbehör och restaurang. Bebyggelsen föreslås uppföras i form av flerbostadshus i tre våningar med möjlighet att inreda vind där parkering huvudsakligen ska lösas under mark. Programförslaget innebär att all bebyggelse inom planområdet rivs och ny bebyggelse uppförs.


Planprocessen startar med ett planprogram för att överskådligt utreda om förslaget är lämplig att uppföra på platsen. I programmet har man särskilt tittat på trafiksituationen, VA och även gjort en volymstudie.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden
22 mars – 23 april 2021.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Samråd

Detaljplan för Smögens hafvsbad, Smögen

Planområdet är beläget mitt på Smögenön, vid Parkgatan och Hotellgatan-Makrillgatan, i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.

 

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten är att utveckla och modernisera hotellanläggningen genom att möjliggöra för en utökad byggrätt. I planförslaget möjliggörs både på- samt utbyggnad av befintlig hotellanläggning för att bland annat inrymma en varumottagning, en större spa-del, nya hotellrum samt en större restaurang.

 

Ett förslag till detaljplan för området skickas ut för samråd under tiden 8 juli – 23 augusti 2024.

 

Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.

 

PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Väjern 1:162 m.fl., Väjern

Planområdet ligger centralt i Väjern, i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och utmed vägen Lindalskogen.

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för både flerbostadshus och småhus i centralt läge i Väjern. Bebyggelsen ska anpassas till omgivande bebyggelse. Detaljplanen möjliggör även för anläggande av parkeringsytor samt gemensamma lek- och gårdsytor inom området.

 

Ett förslag till detaljplan för området skickas ut för samråd under tiden 1 juli – 15 augusti 2024.

 

Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.

 

PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Gravarne 42:1, Kungshamn

Planområdet ligger centralt i Kungshamn, i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse samt viss service och verksamheter.


Syftet med att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Gravarne 42:1 är att skapa möjligheter för en långsiktig utveckling inom fastigheten som innebär att befintliga bostäder och restaurang ska kunna ändras och utvecklas. Detaljplanen innebär också en möjlighet att pröva en viss utveckling genom förtätning inom fastigheten, i syfte att inrymma ett parhus. Syftet är även att markanvändningen ska möjliggöra för befintlig verksamhet att finnas kvar.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 3 april – 8 maj 2023.
Samrådet är förlängt mellan 12 juni - 3 juli 2023.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Smögenön 1:468 m.fl., Hotell Sea Lodge, Smögen

Planområdet ligger öster om Smögenbryggan i anslutning till befintlig bebyggelse på Nordmanshuvud.


Detaljplanens syfte är att möjliggöra att befintlig hotellbyggnad i två våningar kan ersättas med en ny huvudbyggnad bestående av två byggnadskroppar uppförda i tre respektive två våningar. Utöver detta tillåts komplementbyggnader uppföras samt upp till cirka 60 parkeringsplatser avsedda för hotellet och Sjöräddningssällskapet.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 16 december 2021 – 28 januari 2022. Samrådet har förlängts till 25 februari 2022.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för del av Långevik 1:12 m.fl., Väjern

Planområdet ligger norr om Väjerns tätort och öster om Dinglevägen, väg 174.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 600 bostäder, område för handel och förskola. Området har idag två befintliga anslutningar, en i norr och en i söder. Den norra föreslås göras om till en cirkulationsplats och den södra till en gång- och cykelväg.


Sotenäs kommun har bedömt att detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och därav har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.


Planförslaget är till viss del inte förenligt med översiktsplanen beträffande handel och bostäder i den norra delen.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 6 december 2021 – 28 januari 2022.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Sotenäs camping, del av Långevik 1:48 m.fl., Väjern

Planområdet ligger strax norr om Väjerns centrum, utmed väg 174.


Syftet med planen är att pröva en utökning av campingområdet, på hällmarkspartiet strax ovanför befintligt campingområde, samt att öka byggrätten inom befintligt campingområde.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 2 november – 26 november 2021.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Örns camping, Håle 1:9 m.fl.

Planområdet ligger mellan samhället Örn och färjeläget för Bohus Malmön, cirka 1 mil öster om Kungshamn. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av campingområdet.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 21 februari – 3 april 2020.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Granskning

Detaljplan för Finntorp 2:324 m.fl., Bovallstrand

Planområdet är beläget längs Sotenäsvägen (väg 174) i den sydöstra delen av Bovallstrand. Det är beläget i direkt anslutning till samhällets tätare bebyggelse, i närhet till det område där Bovallstrands livsmedelsbutik nyligen etablerats och där ett flertal bostäder byggts.


Planens syfte är att tillskapa ett område för såväl bostäder som verksamheter och kvalitativa utemiljöer i direkt anslutning till natur, närrekreation och service i Bovallstrand. Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av enbostadshus alternativt radhus och parhus samt säkerställa byggrätten för en verksamhetslokal.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för granskning under tiden 10 juli – 21 augusti 2024.


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Malmön 1:4, Malmön

Planområdet ligger centralt på Malmön, i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse, intill Malmöns kyrka.

 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att tillskapa en till två nya villatomter på fastigheten samt att bekräfta den befintliga prästgårdsvillans nuvarande användning som samlingslokal. I gällande detaljplan är prästgårdsvillan reglerad till enbart bostäder och marken kring befintlig bebyggelse består av prickmark vilket förhindrar möjligheterna att uppföra någon ny bebyggelse på fastigheten.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område finns utställd för granskning under tiden 22 juni - 28 juli 2023.


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Vägga 1:7 m.fl., Stavsäng, Kungshamn

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område finns utställd för granskning under tiden 19 december 2022 - 20 januari 2023.

 

Planområdet är beläget i Stavsäng cirka 2 km norr om Kungshamn, öster om Hallindenvägen och gränsar till vattenområdet Näsekilen. Planområdet består av två separata delar inom fastigheten Vägga 1:7 samt tillfartsväg.


Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av cirka fem bostadsfastigheter med byggrätt för bostadshus samt komplementbyggnader såsom garage och sjöbodar. Planläggningen omfattar även gemensam tillfartsväg.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Munkebo 2, delar av Uleberg 1:3 och 1:4

Planområdet ligger i den nordöstra delen av Ulebergshamn, ca 1,5 km norr om Hunnebostrand. Området ligger på en höjd och ansluter till ett redan utbyggt område, Munkebo etapp 1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bildandet av 18 nya tomter för småhus.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område finns utställd för en andra granskning under tiden 15 februari - 8 mars 2022.


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för del av Bäckevik 12:1, Kungshamn

Planområdet är beläget på Kvarnberget, i anslutning till Kvarnbergshemmets äldrecentrum i nordvästra delen av Kungshamn. Syftet med detaljplanen är att inom det aktuella planområdet ersätta gällande detaljplan och komplettera användningen ”D1 - Servicehus” med användningen ”B - Bostäder” för att även möjliggöra uppförandet av bostadslägenheter. Användningen inom området föreslås bli ”DB - Vård och bostäder.” Planförslaget medger byggnation inom området i 4-5 våningar.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område finns utställt för granskning under tiden 13 juli – 30 augusti 2020.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Del av Smögens hamn, Smögen

Planområdet är beläget i del av Smögens hamn. Syftet med planen är att pröva lämpligheten för flytbrygga inom vattenområdet. Syftet är också att säkerhetsställa tillfartsväg mellan bryggan och allmän väg.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för granskning januari 2017. Efter granskningen kommer kommunen sammanställa en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras och därefter antas planhandlingarna.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

PLANHANDLINGAR

Inför Antagande

Detaljplan för del av Väjern 3:3 m.fl.
Lindalskogen etapp 2, Väjern

Ett förslag till detaljplan för området var utställd för granksning under tiden

30 maj - 23 juni 2022.

 

Planområdet ligger nordost om Väjerns samhälle och nås från Dinglevägen via befintliga gator genom Väjerns gamla samhälle.

 

Syftet med planen är att pröva möjligheten av bostadsbebyggelse genom en utökning av Väjerns samhälle. Detaljplanen gör det möjligt att uppföra cirka 70 bostäder i en blandning av villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för Vägga kyrkogård, Vägga 1:49 m.fl, Kungshamn

Detaljplanens syfte är att bekräfta nuvarande kyrkogårdsanvändning samt att utöka kyrkogården med fler gravplatser. Detaljplanen ska även ge möjlighet att uppföra kapell och lokaler avsedda för kyrkogårdens skötsel.

 

Ett förslag till detaljplan var utställd för granskning under tiden 6 juli - 11 augusti 2023.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Detaljplan för fastigheten Ellene 1:412 m.fl., Hunnebostrand

Planområdet ligger i centrala Hunnebostrand, utmed Stationsgatan.


Detaljplanens syfte är att möjliggöra att byggnaden på fastigheten Ellene 1:412, f.d. Rikets hus, kan byggas om från samlingslokal till bostadsbyggnad innehållande ca 5 lägenheter samt att stationsbyggnaden på del av fastigheten Ellene 1:383 kan byggas om från bussterminal, taxiterminal till en komplementbyggnad.


Ett förslag till detaljplan var utställd för granskning under
tiden 21 juli – 8 september 2021.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Antagna

Överklagade

Överklagade detaljplaner hanteras av överprövande myndigheter.

 

Följande planer är överklagade:

Lagakraft

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln