Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Planerade områden

Sotenäs kommun arbetar nu med att ta fram nya detaljplaner för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra en äldre detaljplan. Framtagande av detaljplan styrs av plan- och bygglagen kallad planprocessen, mer information om planprocessen hittar du under "relaterad information". Nedan hittar du information om pågående planarbeten och i vilken del av planprocessen de befinner sig i.


Innehåll på denna sida:


Program


Samråd

Samråd

Detaljplan för fastigheten Hovenäs 1:420 m.fl., Hovenäset 


Planområdet är beläget på Hovenäset, mitt i befintligt bostadsområde, mellan Kolckaregatan och Rösevägen. Detaljplanens syfte är att ändra användning från allmänt ändamål till ett ändamål som tillåter vandrarhem och bostäder för att kunna fortsätta driva verksamheten på samma sätt som tidigare samt att utöka byggrätten inom fastigheten.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 17 maj till 14 juni 2019.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

Detaljplan för fastigheten Vägga 2:17 m.fl., Kungshamn


Planområdet ligger i Kungshamn vid korsningen Parkgatan/ Hallindenvägen mittemot Sotenäs kommunhus. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av två flerbostadshus i 4 våningar med plats för ca 36 lägenheter. Befintlig byggnad för handel kommer att rivas.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 6 maj till 3 juni 2019.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Gamla Smögen, Smögen

Planområdet omfattar de äldre delarna av Smögens samhälle, från Bredaberg i väst, Skolgatan i norr och Klevenvägen som i syd och öst. Målet med en ny detaljplan är att få ett tydligt
beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridiskt skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna anpassas till dagens utvecklingsbehov.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickades ut för samråd under tiden 16 augusti till 22 september 2018. Synpunkter på förslaget samt kommunens kommentarer har sammanställts i en samrådsredogörelse.


Nästa steg i planprocessen är granskning vilket innebär att vi kommer revidera samrådshandlingarna och därefter skicka ut till sakägare igen för att ge möjlighet att yttra sig på planförslaget.


Antagande av detaljplanen förväntas sommaren 2020.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Hällebo 2, Hunnebostrand

Planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer söder om Hunnebostrands centrum. Detaljplaneringens syfte är att skapa kommunala tomter, möjliggöra mindre verksamheter, förskole-/fritidsverksamhet samt att ta tillvara på det naturområde som ligger inom och i anslutning till det planerade planområdet.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för samråd 2013. Efter samrådet har kommunen sammanställt en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras nu och sänds därefter ut för granskning.

 

PLANHANDLINGAR

Munkebo 2, Uleberg

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Ulebergshamn och utgör en utvidgning av området Munkebo
etapp 1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bildandet av tjugoen nya tomter för småhus. Målsättningen är att skapa en exploatering som tar hänsyn till berget och dess kvalitéer.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för samråd våren 2016. Efter samrådet har kommunen sammanställt en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras nu och sänds därefter ut för granskning.

 

PLANHANDLINGAR

Granskning

Detaljplan för Råghult 1:5 m fl, Skomakarudden, Bovallstrand

Planområdet ligger i norra Bovallstrand, vid Dinglevägens norra utfart och i anslutning till Bottnafjorden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av ca 32 bostäder, vandrarhem/hotell, restaurang, handel, kontor, småbåtshamn och parkering. Planen syftar även till att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till hela strandlinjen genom en strandpromenad samt naturmark där badplats ingår.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område finns utställd under tiden 30 oktober - 27 november 2019.


Den som inte senast under utställninstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Detaljplan för del av Hunnebo 1:113, Hunnebostrand 

Planområdet ligger utmed den södra infarten till Hunnebostrand, på Hunnebovägen och ansluter till befintlig bostadsbebyggelse. Fastigheten är idag bebyggd med ett gammalt skolhus samt en förrådsbyggnad. Denna detaljplan omfattar endast den del av fastigheten som är bebyggd med förrådshuset. Den andra delen av fastigheten, som är bebyggd med skolhuset, ingår i detaljplanen för gamla Hunnebo. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten så att två bostadstomter kan bildas och att denna del av fastigheten kan bebyggas med ett nytt bostadshus.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för granskning under tiden 12 augusti till 2 september 2019.


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR 

UNDERLAG

UNDERLAG

Del av Smögens hamn, Smögen

Planområdet är beläget i del av Smögens hamn. Syftet med planen är att pröva lämpligheten för flytbrygga inom vattenområdet. Syftet är också att säkerhetsställa tillfartsväg mellan bryggan och allmän väg.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för granskning januari 2017. Efter granskningen kommer kommunen sammanställa en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras och därefter antas planhandlingarna.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

PLANHANDLINGAR

Gamla Hunnebo, Hunnebo 1:647 och Ellene 1:383, Hunnebostrand


Denna detaljplan har syftet att skapa en aktualiserad detaljplan i Hunnebostrands äldsta område närmast hamnen. En ny detaljplan ska vara ett tydligt beslutsunderlag för en hållbar utveckling, där kulturmiljön ges ett juridiskt skydd samtidigt som verksamheter och handel inom planområdet har stöd i planen. Vidare är målsättningen att kommunens handläggning av ärenden inom gamla Hunnebostrand ska bli enklare och att kommunen ska ha tydliga riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickades ut för granskning under tiden 30 oktober till 11 december 2018. Yttrandena har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 


Kommunfullmäktige återemitterade detaljplanen för gamla Hunnebo för förtydligande gällande framförallt tre frågor, utbyggnadsmöjligheter för Bella gästis, avfallshantering samt översyn av prickad mark längs med Norra Strandgatan. Ett förslag till nya granskningshandlingar arbetas nu fram.


Förslag återremitterades till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.


PLANHANDLIGAR

UNDERLAG

Inför Antagande

Antagande

Heljeröd 1:3 m fl (Heljeröd 1:86), Bovallstrand.

Planområdet ligger i ett nedlagt stenbrott i den östra delen av Bovallstrand. Syftet med detaljplanen är att åtgärda de risker som finns med skrotsten i området och samtidigt tillskapa 6 lägenheter i enbostadshus och ca 14 lägenheter i flerbostadshus. Området anges i kommunens översiktsplan som möjligt att pröva för bostäder.


Kommunfullmäktige beslutade den 12 december att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

Överklagade

Överklagade detaljplaner hanteras av överprövande myndigheter.

 

Följande planer är överklagade:

Del av Säm 2:1 m fl, Bovallstrand.

Denna detaljplan medger en blandad småhusbebyggelse med friliggande villor, radhus eller små flerbostadshus. Planområdet rymmer cirka 10-15 bostäder. Området nås från väg 174 strax norr om den norra infarten till Bovallstrand. Ny gata anläggs genom planområdet med möjlighet till förlängning in i ett eventuellt framtida utbyggnadsområde på södra delen av Säm 2:1.


Granskningshandlingarna har varit utställda för granskning under tiden 20 april - 11 maj 2018.


Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 8 att anta detaljplanen för ovanstående område.


PLANHANDLINGAR:

UNDERLAG:

Publicerad: 2017-03-23 14.39

Senast ändrad: 2019-12-16 14.00

 

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Johan Fransson

t.f. Plan- och exploateringschef


johan.fransson@sotenas.se

0523 - 66 44 95

Marijana kitl

Planarkitekt

 

marijana.kitl@sotenas.se

0523 - 66 46 52

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial