Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Planerade områden

Sotenäs kommun arbetar med att ta fram nya detaljplaner för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra en äldre detaljplan. Framtagande av detaljplan styrs av plan- och bygglagen kallad planprocessen, mer information om planprocessen hittar du under "relaterad information". Nedan hittar du information om pågående planarbeten och i vilken del av planprocessen de befinner sig i.

 

Innehåll på denna sida:

 

Program

 

Samråd

Detaljplan för del av Hunnebo 1:113, Hunnebostrand

Ändring av stadsplan för del av Hunnebostrand, området Bankeberg

Gamla Smögen, Smögen

Hällebo 2, Hunnebostrand

Munkebo 2, Uleberg


Granskning

Hovenäs 1:61, Hovenäset

Del av Heljeröd 1:3 m fl, Bovallstrand

Del av Smögens hamn, Smögen 

 

Inför antagande

Förålarna, del av Vägga 2:408 m fl, Väjern

Del av Säm 1:2 m fl, Bovallstrand

Gamla Hunnebo, Hunnebostrand

 

Antagna

Ändring av Stadsplan för Gravarne och Bäckeviks
Municipalsamhälle, 14-GRA-8

Ändring av detaljplan för ”Del av Guleskär"

 

Antagna/Överklagade

Väjern 3:2 m. fl. Lindalskogen, Etapp 1, Väjern

Ödby, Hunnebostrand

Kalvbogen, Smögen

 

Samråd

Detaljplan för del av Hunnebo 1:113, Hunnebostrand 

Planområdet ligger utmed den södra infarten till Hunnebostrand, på Hunnebovägen och ansluter till befintlig bostadsbebyggelse. Fastigheten är idag bebyggd med ett gammalt skolhus samt en förrådsbyggnad. Denna detaljplan omfattar endast den del av fastigheten som är bebyggd med förrådshuset. Den andra delen av fastigheten, som är bebyggd med skolhuset, ingår i detaljplanen för gamla Hunnebo. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en delning av fastigheten så att två bostadstomter kan bildas och att denna del av fastigheten kan bebyggas med ett nytt bostadshus.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 26 oktober till 23 november.


Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.

 

PLANHANDLINGAR 

Ändring av förslag till ändring av stadsplan för del av Hunnebostrand, området Bankeberg

Planområdet ligger i norra delen av Hunnebostrands hamnområde, på en höjd av cirka 10 meter över havet och ansluter till befintlig bostadsbebyggelse. Syfte med ändringen av gällande detaljplan är att ändra användning på fastigheten Ellene 1:303 från allmänt
ändamål till bostadsändamål för att möjliggöra ca 30 bostadslägenheter.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas ut för samråd under tiden 14 september till 12 oktober.

 

Under detaljplaneringen av ett område ska kommunen samråda med olika intressenter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.

 

Om förslaget godkänns kan förfarandet förenklas ytterligare. Underrättelse och granskning kan då undvaras och planförslaget kan antas direkt.

 

PLANHANDLIGAR

UNDERLAG

Gamla Smögen, Smögen

Planområdet omfattar de äldre delarna av Smögens samhälle, från Bredaberg i väst, Skolgatan i norr och Klevenvägen som i syd och öst. Målet med en ny detaljplan är att få ett tydligt
beslutsunderlag som ger kulturmiljön ett juridiskt skydd mot olämpliga förändringar samtidigt som planbestämmelserna anpassas till dagens utvecklingsbehov.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickades ut för samråd under tiden 16 augusti till 22 september. Synpunkter på förslaget samt kommunens kommentarer har sammanställts i en samrådsredogörelse.


Nästa steg i planprocessen är granskning vilket innebär att vi kommer revidera samrådshandlingarna och därefter skicka ut till sakägare igen för att ge möjlighet att yttra sig på planförslaget.

 

Antagande av detaljplanen förväntas vid årsskiftet 2018-2019.

 

PLANHANDLIGAR

UNDERLAG

Hällebo 2, Hunnebostrand

Planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer söder om Hunnebostrands centrum. Detaljplaneringens syfte är att skapa kommunala tomter, möjliggöra mindre verksamheter, förskole-/fritidsverksamhet samt att ta tillvara på det naturområde som ligger inom och i anslutning till det planerade planområdet.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för samråd 2013. Efter samrådet har kommunen sammanställt en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras nu och sänds därefter ut för granskning.

 

PLANHANDLINGAR

Munkebo 2, Uleberg

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Ulebergshamn och utgör en utvidgning av området Munkebo
etapp 1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bildandet av tjugoen nya tomter för småhus. Målsättningen är att skapa en exploatering som tar hänsyn till berget och dess kvalitéer.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för samråd våren 2016. Efter samrådet har kommunen sammanställt en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras nu och sänds därefter ut för granskning.

 

PLANHANDLINGAR

 Granskning

Hovenäs 1:61, Hovenäset

Planområdet ligger i den äldre delen av Hovenäset vid Klovbergsvägen. Detaljplanens syfte är att ändra användningen på fastigheten från hamnändamål till bostadsändamål samt att utöka byggrätten något.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickas
ut för granskning under tiden 27 september till 11 oktober 2018.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

PLANHANDLIGAR

Heljeröd 1:3 m fl (Heljeröd 1:86), Bovallstrand.

Planområdet ligger i ett nedlagt stenbrott i den östra delen av Bovallstrand. Syftet med detaljplanen är att åtgärda de risker som finns med skrotsten i området och samtidigt tillskapa 6 lägenheter i enbostadshus och ca 14 lägenheter i flerbostadshus. Området anges i kommunens översiktsplan som möjligt att pröva för bostäder.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område finns utställd för
granskning under tiden 12 juni - 3 juli 2018.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Del av Smögens hamn, Smögen

Planområdet är beläget i del av Smögens hamn. Syftet med planen är att pröva lämpligheten för flytbrygga inom vattenområdet. Syftet är också att säkerhetsställa tillfartsväg mellan bryggan och allmän väg.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för granskning januari 2017. Efter granskningen kommer kommunen sammanställa en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras och därefter antas planhandlingarna.

 

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

PLANHANDLINGAR

Inför Antagande

Förålarna, del av Vägga 2:408 m.fl. Väjern

Planområdet ligger i Väjerns sydöstra del, direkt väster om vägen Lindalskogen. Planområdet nås från Gräsholmsgatan i norr och Jaktholmsgatan i söder. Syftet med detaljplanen är att tillskapa bostäder, ca 50 lägenheter fördelade på två femvåningshus samt ca 17 villatomter. Området anges i kommunens översiktsplan som lämpligt för bostadsutveckling.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område finns utställd för
granskning under tiden 11 juni - 2 juli 2018.

 

Beslut om att anta detaljplanen planeras till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-13.

 

PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Del av Säm 2:1 m fl, Bovallstrand.

Denna detaljplan medger en blandad småhusbebyggelse med friliggande villor, radhus eller små flerbostadshus. Planområdet rymmer cirka 10-15 bostäder. Området nås från väg 174 strax norr om den norra infarten till Bovallstrand. Ny gata anläggs genom planområdet med möjlighet till förlängning in i ett eventuellt framtida utbyggnadsområde på södra delen av Säm 2:1.


Ett förslag till detaljplan för ovanstående område finns utställd för granskning under tiden 20 april - 11 maj 2018.

 

Beslut om att anta detaljplanen planeras till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-13.

 

PLANHANDLINGAR:

UNDERLAG:

Gamla Hunnebo, Hunnebo 1:647 och Ellene 1:383, Hunnebostrand


Denna detaljplan har syftet att skapa en aktualiserad detaljplan i Hunnebostrands äldsta område närmast hamnen. En ny detaljplan ska vara ett tydligt beslutsunderlag för en hållbar utveckling, där kulturmiljön ges ett juridiskt skydd samtidigt som verksamheter och handel inom planområdet har stöd i planen. Vidare är målsättningen att kommunens handläggning av ärenden inom gamla Hunnebostrand ska bli enklare och att kommunen ska ha tydliga riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring.

 

Ett förslag till detaljplan för ovanstående område skickades ut för granskning under tiden 30 oktober till 11 december. Yttrandena har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 

 

 

Beslut om att anta detaljplanen planeras till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-22.

 

PLANHANDLIGAR

UNDERLAG

Antagande

Ändring av Stadsplan för Gravarne och Bäckeviks
Municipalsamhälle, 14-GRA-8

Planområdet ligger utmed Nygatan, nära korsningen med Brödkortsgatan, i Kungshamns tätort. Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva tomtindelningen från 1962 för fastigheterna Gravarne 1:279, 1:39 och del av Gravarne 3:1, då den hindrar möjlighet till fastighetsreglering. Tomtindelningen vann laga kraft den 31 juli 1962 men är inte genomförd. Tomtindelningar betraktas som planbestämmelser och förfarandet kräver därför att gällande detaljplan ändras.

 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-12-06 § 164 att anta den ändrade plankartan.

 

PLANHANDLIGAR

Ändring av detaljplan för Del av Guleskär, Kungshamn

Planområdet är beläget på Guleskär invid farleden mellan Kungshamn och Smögen. Detaljplanens syfte är att säkerställa att befintlig industribyggnad som står delvis på kommunens mark Gravarne 3:1 kan införlivas i den egna fastigheten.

 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-12-06 § 169 att anta detaljplanen.


PLANHANDLIGAR

Överklagade

Överklagade detaljplaner hanteras av överprövande myndigheter.

 

Följande planer är överklagade:

Väjern 3:2 m. fl. Lindalskogen, Etapp 1, Väjern

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-214 § 43 att anta detaljplanen daterad enligt ovan, beslutet överklagades och hanteras av överprövande myndigheter.

 

PLANHANDLINGAR

UNDERLAG

Ödby 1:2 m fl, Hunnebostrand

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-21 § 27 att anta detaljplanen daterad enligt ovan, beslutet överklagades och hanteras av överprövande myndigheter.

 

PLANHANDLINGAR

Kalvbogen 1:129 m fl, Smögen

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-20 § 43 att anta detaljplanen daterad enligt ovan, beslutet överklagades och hanteras av överprövande myndigheter.

 

PLANHANDLINGAR

Publicerad: 2017-03-23 14.39

Senast ändrad: 2018-12-11 14.06

 

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Amanda Jansson

Plan- och exploateringschef

 

amanda.jansson@sotenas.se

0523 - 66 46 53

Marijana kitl

Planarkitekt

 

marijana.kitl@sotenas.se

0523 - 66 46 52

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial