Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Översiktsplan 2022

Fyll i en bildbeskrivningstext

Tack till er som tyckt till om förslag till ny översiktsplan. Nu går arbetet in i en ny fas där vi bearbetar inkomna synpunkter och justerar planförslaget inför granskningen.

Samrådet för ny översiktsplan är nu avslutat

Samrådet pågick mellan den 29 juni och 30 september 2021.

Under hela samrådstiden har det varit möjligt att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanställs nu i en samrådsredogörelse. Därefter kommer kommunen revidera samrådshandlingarna, ta fram en granskningshandling och genomföra en granskning. Det innebär en ny möjlighet att tycka till om översiktsplanen. Det sker på liknande sätt som för samrådet.

Digital översiktsplan

Förslaget till ny översiktsplan är digital och består av kartor och texter i nio delar. I den digitala plattformen hittar du information om hur du bäst tar del av förslaget.

 

Har ni frågor kring det pågående översiktsplanearbetet går det bra att kontakta:


Planförfattare, konsult Rådhuset Arkitekter, Johan Wahlström:
031-352 08 85, johan@radhuset.se

Planförfattare, konsult Rådhuset Arkitekter, Lena Andersson:
031-352 08 83, lena@radhuset.se

Kommunens projektledare (endast tillgänglig tisdagar)
Matti Lagerblad:
0766-981 590, mbk@sotenas.se (ange frågor kring översiktsplan i ämnesraden)

Kort om översiktsplanen

En översiktsplan är kommunens syn på den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den gällande översiktsplanen för kommunen antogs av kommunfullmäktige i december 2010. Efter drygt tio år finns behov av att se över inriktningar och förslag till mark- och vattenanvändning samt att göra nya avvägningar efter förändrad lagstiftning.


Inriktning för ny översiktsplan

Huvudstrategin för planen är ”Unikt landskap - unika orter”. Huvudstrategins innebörd är att ta tillvara på Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter. I planen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren och riktlinjer ges för den långsiktiga utvecklingen fram emot år 2050. I planen beskrivs utvecklingen i hela kommunen. För fem tätortsområden ges en mer detaljerad redovisning.

Process och tidplan

Framtagandet av översiktsplanen följer bestämda steg enligt plan- och bygglagen. Samrådet är det första skedet när allmänhet och berörda bjuds in att bidra till ett bättre kunskapsunderlag och att påverka innehållet.

Fyll i en bildbeskrivningstext

Fler sätt att ta del av översiktsplanen

Utskrivbar handling

Förutom att ta del av förslaget i den digitala plattformen finns en tillgänglighetsanpassad handling i pdf- format. Denna handling är även utskrivbar.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00