Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Översiktsplan 2022

Fyll i en bildbeskrivningstext

Förslag till ny översiktsplan


Sotenäs kommun har under tiden 11 juni till den 25 augusti 2022 ställt ut ett granskningsförslag till översiktsplan och har under perioden fått ta del av många synpunkter. Nästa steg i processen är att sammanställa yttrandena med förslag på hantering av synpunkterna i ett granskningsutlåtande.


Kort om översiktsplanen

En översiktsplan är kommunens syn på den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den gällande översiktsplanen för kommunen antogs av kommunfullmäktige i december 2010. Efter drygt tio år finns behov av att se över inriktningar och förslag till mark- och vattenanvändning samt att göra nya avvägningar efter förändrad lagstiftning.


Inriktning för ny översiktsplan

Huvudstrategin för planen är ”Unikt landskap - unika orter”. Huvudstrategins innebörd är att ta tillvara på Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter. I planen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren och riktlinjer ges för den långsiktiga utvecklingen fram emot år 2050. I planen beskrivs utvecklingen i hela kommunen. För fem tätortsområden ges en mer detaljerad redovisning.


Process och tidplan

Framtagandet av översiktsplanen följer bestämda steg enligt plan- och bygglagen.

Översiktsplanen har samråtts, granskats och yttrandena från granskningen kommer sammanställas med förslag på hantering. Därefter planeras antagande av översiktsplanen under höst/vinter 2022/2023.

 

Fyll i en bildbeskrivningstext

Digital översiktsplan


Förslaget till ny översiktsplan är digital och består av kartor och texter i nio delar. I den digitala plattformen hittar du information om hur du bäst tar del av förslaget.

Fler sätt att del av översiktsplanen

 

Förutom att ta del av förslaget i den digitala plattformen finns en tillgänglighetsanpassad handling i pdf- format. Denna handling är även utskrivbar.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00