Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Översiktsplan 2010

Vy över hav och skär.

Sotenäs kommuns ÖP 2010

Översiktsplanen redogör kommunens viljeinriktning för den långsiktiga användningen av mark- & vattenområden med utgångspunkt i kommunala, visioner, mål och strategier.


Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar kommunens hela yta. Den ska redovisa allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Av översiktsplanen ska grunddragen i användningen av mark- och vattenområden framgå, likaså kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose
riksintressen enligt Miljöbalken. Översiktsplanen ska vara vägledande för beslut om användningen av mark- och vattenområden.


Det finns möjlighet att förtydliga planeringen för särskilda delar av kommunen genom att upprätta fördjupade översiktsplaner (FÖP) eller översiktsplaner över kommungränserna. I Sotenäs finns FÖP för Kungshamns centrum en FÖP för Åbyfjorden med dess omgivningar som är framtagen tillsammans med Lysekils kommun. De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, Blå ÖP. För mer information om dessa dokument se vänsterspalten.


Översiktsplan 2010

Fördjupade översiktsplaner

Glatt barn visar upp en krabba

Blå översiktsplan

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetade gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, det vill säga det havsområde som innefattas av kommungränserna.


Den Blå Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att styra hur vi ska nyttja våra gemensamma resurser så att norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.


Att beskriva de olika intressenternas förväntningar med konsekvensanalyser baserade på god kunskap om havet har varit en viktig del i arbetet. Arbetet hakar i nationella och regionala strategier bland annat Västra Götalands strategi för maritima klustret.


Planen är nu antagen i samtliga fyra kommuner. Planbeskrivningen och övriga dokument finns tillgänglig som pdf: Blå översiktsplan, pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

eller som digital handling: Blå översiktsplan, kartportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden

 Lysekils och Sotenäs kommuner har gemensamt arbetat fram en fördjupad översiktsplan för Åbyfjordens och dess omgivningars framtida utveckling. Gränsen mellan kommunerna går mitt i fjorden och det kommunövergripande samarbetet har varit en förutsättning för att få en helhetssyn kring utvecklingen av mark- och vattenområdet.

 

Den fördjupade översiktsplanen syftar till att fungera som en avvägning mellan de många intressen som finns i det attraktiva vatten- och kustområdet, samt ge riktlinjer som gör det möjligt att utveckla, nyttja, värna och bevara unika natur- och kulturvärden.

 

Kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen 2015-04-23 §34.

FÖP Åbyfjorden planhandlingar

Underlag

Fördjupad översiktsplan för Kungshamn

 

Det finns möjlighet att förtydliga planeringen för särskilda delar av kommunen genom att upprätta fördjupade översiktsplaner
(FÖP).

 

Planens syfte är att visa hur dessa akuta problem skall kunna lösas inom ramen för en mer långsiktig och genomgripande strategi för Kungshamns centrums utveckling till ett attraktivt och välfungerande centrum för kommunens invånare och besökare. Den fördjupade översiktsplanen skall fylla rollen både som den långsiktiga ”visionen” för centrums utveckling och som styrinstrument i det mer vardagliga planeringsarbetet.

Planhandlingar

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll