Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Översiktsplan

Sotenäs kommuns ÖP 2010

Översiktsplanen redogör kommunens viljeinriktning för den långsiktiga användningen av mark- & vattenområden med utgångspunkt i kommunala, visioner, mål och strategier.

 

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar kommunens hela yta. Den ska redovisa allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Av översiktsplanen ska grunddragen i användningen av mark- och vattenområden framgå, likaså kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose
riksintressen enligt Miljöbalken. Översiktsplanen ska vara vägledande för beslut om användningen av mark- och vattenområden.

 

Det finns möjlighet att förtydliga planeringen för särskilda delar av kommunen genom att upprätta fördjupade översiktsplaner (FÖP) eller översiktsplaner över kommungränserna. I Sotenäs finns FÖP för Kungshamns centrum en FÖP för Åbyfjorden med dess omgivningar som är framtagen tillsammans med Lysekils kommun. De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, Blå ÖP. För mer information om dessa dokument se vänsterspalten.

 

Översiktsplan 2010

Fördjupade översiktsplaner

Glatt barn visar upp en krabba

Blå översiktsplan

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, det vill säga det havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet.

 

Den Blå Översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi ska nyttja våra gemensamma resurser så att norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.

 

Den blå översiktsplanen sändes mellan den 15 mars till 15 april 2018 ut för utställning. Syftet med ett utställningen är att förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning.

 

Utställningsförslaget hittar ni under "relaterad information". Ytterligare information om planprocessen finns tillgängligt på www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden

 Lysekils och Sotenäs kommuner har gemensamt arbetat fram en fördjupad översiktsplan för Åbyfjordens och dess omgivningars framtida utveckling. Gränsen mellan kommunerna går mitt i fjorden och det kommunövergripande samarbetet har varit en förutsättning för att få en helhetssyn kring utvecklingen av mark- och vattenområdet.

 

Den fördjupade översiktsplanen syftar till att fungera som en avvägning mellan de många intressen som finns i det attraktiva vatten- och kustområdet, samt ge riktlinjer som gör det möjligt att utveckla, nyttja, värna och bevara unika natur- och kulturvärden.

 

Kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen 2015-04-23 §34.

FÖP Åbyfjorden planhandlingar

Underlag

Fördjupad översiktsplan för Kungshamn

 

Det finns möjlighet att förtydliga planeringen för särskilda delar av kommunen genom att upprätta fördjupade översiktsplaner
(FÖP).

 

Planens syfte är att visa hur dessa akuta problem skall kunna lösas inom ramen för en mer långsiktig och genomgripande strategi för Kungshamns centrums utveckling till ett attraktivt och välfungerande centrum för kommunens invånare och besökare. Den fördjupade översiktsplanen skall fylla rollen både som den långsiktiga ”visionen” för centrums utveckling och som styrinstrument i det mer vardagliga planeringsarbetet.

Planhandlingar

Publicerad: 2017-03-23 15.05

Senast ändrad: 2018-10-30 09.38

 

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Amanda Jansson

Plan- och exploateringschef

 

amanda.jansson@sotenas.se

0523 - 66 46 53

Marijana kitl

Planarkitekt

 

marijana.kitl@sotenas.se

0523 - 66 46 52

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial