Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Sjöbod

Sjöbodspolicy – en unik allemansrätt

I vårt vackra Sotenäs finns det många sjöbodar som tillsammans bidrar till den fina havsmiljön och påminner oss om vår historik. Bohusläns kustsamhällen har i alla tider präglats av gemenskap och samarbete för att lösa mark- och byggnadsproblem som funnits. Samhörigheten var så stor att all mark omkring sjöbodarna betraktades som gemensam och den delades på lika villkor. Det är en unik allemansrätt minst sagt, som vi tillsammans måste bevara så att vi kan föra vidare denna gemenskap till framtida generationer. Hur ska vi då göra detta? Med denna policy ämnar Sotenäs kommun att skapa riktlinjer för hur användning och hantering av sjöbodar ska se ut samt för upplåtelse av kommunal mark.

Vad är en sjöbod och hur får den användas?

- En sjöbod är en förrådsbyggnad, placerad i ett strandnära läge och avsedd för förvaring av båttillbehör och fiskredskap.

- Byggnadens användning skall tydligt framgå av bygglovsansökan och ritningar samt upprättat lägenhetsarrende.

- Sjöboden får inte innehålla installationer för vatten och avlopp.

- Elinstallation är tillåten.

- Sjöboden skall ges en färgsättning som är passande för den lokala traditionen.

- Sjöboden får inte inredas, eller användas för bostadsändamål. Det är heller inte tillåtet att vidta åtgärder eller utföra andra ändringar som syftar till att sjöboden skall kunna nyttjas för boende.

- Plank eller staket får ej sättas upp i anslutning till sjöboden.

Om det bedrivs verksamhet i sjöboden, och kommunen har godkänt detta, övergår det till en sjönära byggnad istället för en sjöbod. Detta betyder att alla byggnader som är placerade vid strandkant inte behöver definieras som en sjöbod. Oavsett om du har en sjöbod eller sjönära byggnad så finns det principer som ska tas till hänsyn.


Principer för lägenhetsarrende, sjöbod:

- Medgivet användningssätt skall följas.

- Anslutning av vatten och avlopp medges ej.

- Elinstallation är tillåten.

- Fritt tillträde för allmänheten runt sjöboden.

Principer för anläggningsarrende, sjönära byggnad:

- Medgivet användningssätt i bygglovet samt i upprättat arrendeavtal skall följas.

- Kommunen äger besiktningsrätt för att kunna kontrollera arrendeavtalets och bygglovets riktighet.

- Byggnadens användningssätt skall tydligt framgå av bygglovsansökan och ritningar.

- Vatten och avloppsanslutning, liksom elinstallation, kan medges.

- Fritt tillträde runt byggnaden är en förutsättning för bibehållet arrende.

- För att medge arrende i sjönära läge skall verksamheten ha stort behov av sådant läge.

Färgsättning

Sjöbodarna är en symbol för Sotenäs kommun och vårt havsnära samhälle och det är något som vi vill bevara och föra vidare. Det är därför viktigt att sjöbodarna knyter an till lokala traditioner och är anpassade till vår miljö, och här är färgsättningen av boden betydelsefull. Exempel på sådana färger är: faluröd, gulockra alternativt behandling med järnvitriol eller kisel vilket medför en silvergrå yta som liknar en obehandlad träfasad. Det viktigaste är att din sjöbod eller sjönära byggnad passar in i vår traditionella miljö och historia.

Alla ska kunna röra sig fritt

För att hålla vår unika allemansrätt vid liv står principen fast att marken runt sjöbodar eller sjönära byggnader är till för att allmänheten ska kunna röra sig fritt. Därför får inte marken bebyggas på ett sådant sätt att allmänheten hindras från att vistas i området kring sjöboden eller den sjönära byggnaden.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll