Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Värmepump

Värmepumpar är ett miljömässigt bra alternativ för uppvärmning. Det kan dock finnas risk för skador på miljön, och därför ska installation av värmepump anmälas till miljöavdelningen.

 

Anmälan om installation av värmepump

På grund av hög arbetsbelastning är det just nu tyvärr längre handläggningstid vid anmälan om värmepumpsinstallation.


För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att anmälan görs till miljönämnden i mellersta Bohuslän.

 

Tillstånd kan krävas på vissa platser t.ex. vattenskyddsområden.

 

Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas. Ärendet behandlas vanligtvis 1-6 veckor efter det att en fullständig anmälan inkommit. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan eller ansökan.

 

Klicka på länken under "relaterad information" så kan du läsa mer om värmepumpar och där du hittar ansökningsblanketten.

 

Varför miljökrav?
I en jordvärmeanläggning används flytande kemikalier. Eftersom jordvärmeslingan ligger i marken finns en viss föroreningsrisk om läckage skulle uppstå. Vid stora läckage med miljö- och hälsofarliga produkter kan följderna bli allvarliga med bl a förorenade brunnar, grund- eller ytvatten.

 

Rätt anläggning...
Man måste vara noga med var man placerar anläggningen. Följande bör man ta hänsyn till vid placering av sin anläggning;

  • Energibrunnar bör, ur värmeutvinningssynpunkt, inte placeras närmare varandra än 20 meter därför bör energibrunn placeras 10 m från tomtgräns, för att inte begränsa grannars möjlighet till värmeutvinning.
  • Skydd av dricksvattenbrunnar. Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) rekommenderar att avståndet mellan energibrunn och enskild dricksvattentäkt uppgår till minst 30 meter om vattentäkten är borrad och 20 meter om vattentäkten är grävd.
  • Energibrunnen och jordvärmeslingorna bör placeras nedströms dricksvattentäkten.
  • Strandskyddsbestämmelser (generellt 100 m längs större vattendrag och sjöar).
  • Kulturminnesskydd (fornminnen och liknande).
  • Naturvårdsintressen (skydd av djur och värdefulla naturmiljöer).
  • Placering enskild avloppsanläggning, dräneringsledningar, kablar och vatten- och avloppsledningar.

Publicerad: 2017-05-12 13.47

Senast ändrad: 2018-10-15 09.47

 

Dela detta innehåll

Johanna Törnqvist

Miljöhandläggare

 

johanna.tornqvist@sotenas.se

0523 - 66 40 17

Lars Forsberg

Miljöhandläggare

 

Lars.Forsberg@sotenas.se

0523 - 66 40 37

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial