Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Friggebod och Attefallshus

Blå friggebod med träbänk som omringas av växtlighet


Friggebod

För en- och tvåbostadshus får du uppföra en eller flera komplementbyggnader som tillsammans inte upptar större area än 15,0 kvadratmeter. De får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter och taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter, mätt från medelmarknivån invid byggnaden.

Vid placering av friggeboden ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.


Viktigt att veta:

 • Det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod.


 • Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.


 • Bygglov eller anmälan krävs inte. 


 • En friggebod får placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter om berörda grannar medger det.


 • Om Friggeboden är placerad närmare allmän platsmark (t.ex. gata, väg och park) än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen.


 • En friggebod får inte uppföras inom strandskyddat område utan strandskyddsdispens. Läs mer om strandskydd under rubriken Relaterad information till höger.


 • Byggenheten kan bedöma om det du vill göra kräver bygglov eller inte. Ta därför kontakt med byggenheten innan du påbörjar åtgärden.Attefallshus

Ett Attefallshus kan ha samma användningsområde som en friggebod (t.ex. uthus, förråd, garage, gäststuga) men kan även utgöra en särskild bostad och kallas då för komplementbostadshus. Komplementbostadshus ska innehålla alla väsentliga bostadsfunktioner.


För en- och tvåbostadshus får du uppföra en eller flera komplementbyggnader som tillsammans inte upptar större area än 30 m². De får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter och taknockshöjden får inte överstiga 4,0 meter, mätt från medelmarknivån invid byggnaden.


Viktigt att veta:

 • Det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.


 • Attefallshuset ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad. 


 • Anmälan krävs och åtgärden får inte påbörjas innan byggenheten lämnat ett skriftligt startbesked.


 • Attefallshus får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger det.


 • Om Attefallshuset är placerat närmare allmän platsmark (t.ex. gata, väg, natur och park) än 4,5 meter krävs alltid bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen.


 • Möjligheten till attefallsåtgärder är undantagna områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Under rubriken Relaterad information till höger kan du läsa mer om kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.


 • För Attefallshus som är tänkta att utgöra en särskild bostad gäller dessutom bygglovsbefrielsen inte inom eller i anslutning till områden av riksintresse för totalförsvaret.


 • Inom ett strandskyddsområde är huvudregeln att nya byggnader inte får uppföras. Möjligheterna att meddela dispens från strandskyddsreglerna är mycket små. Ta alltid kontakt med miljöenheten om du avser utföra arbeten inom strandskyddat område.


 • På många platser i Sotenäs kommun finns en omfattande förekomst av fornlämningar. Du ska i god tid ta reda på om tänkta byggnadsarbeten berör lagskyddade fornlämningar. Om så är fallet ska länsstyrelsen kontaktas. Allt arbete som innebär ingrepp inom fornlämning och dess omgivande område kräver tillstånd från länsstyrelsen. Det innebär att det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fornlämning.


 • Byggenheten kan bedöma om det du vill göra kräver bygglov eller inte. Ta därför kontakt med byggenheten innan du påbörjar åtgärden.


Vad ska en anmälan om attefallshus innehålla?

 • Anmälningsblankett
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Skriftligt godkännande från grannen om attefallshuset avses placeras närmare grannfastighet än 4,5 meter
 • Angivet färg- och materialval för fasad, tak och fönster
 • Förslag till kontrollplan


En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Under rubriken Relaterad information till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din anmälan. Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll