Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Bygglovsbefriade takkupor och tillbyggnader

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus med högst 15 m² bruttoarea

 

För en- och tvåbostadshus får du uppföra en tillbyggnad på maximalt 15 m² bruttoarea. Om tillbyggnaden har två våningar för den sammanlagda bruttoarean för båda våningsplanen inte överstiga 15 m².

 

Viktigt att veta:

 

 • Anmälan krävs och åtgärden får inte påbörjas innan byggenheten lämnat ett skriftligt startbesked.

 

 • Bygglovsbefrielsen gäller bara en tillbyggnad. För tvåbostadshus finns alltså inte möjligheten att utföra två separata tillbyggnader på vardera 7,5 m².

 

 • Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.

 

 • Om tillbyggnaden är placerad närmare allmän platsmark (t.ex. gata, väg och park) än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen.

 

 • Tillbyggnaden får placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter om berörda grannar medger det.


 • Bygglovsbefrielsen gäller inte områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Under rubriken Relaterad information till höger kan du läsa mer om kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.


 • Bygglovsbefrielsen gäller inte inom eller i anslutning till områden av riksintresse för totalförsvaret.

 

 • Tillbyggnaden får inte uppföras inom strandskyddat område. Under rubriken Relaterad information till höger kan du läsa mer om strandskydd.


 • Byggenheten kan bedöma om det du vill göra kräver bygglov eller inte. Ta därför kontakt med byggenheten innan du påbörjar åtgärden.

Vad ska en anmälan om en bygglovsbefriad tillbyggnad innehålla?

 • Anmälningsblankett
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Skriftligt godkännande från grannen om Attefallstillbyggnaden avses placeras närmare grannfastighet än 4,5 meter.
 • Angivet färg- och materialval för fasad, tak och fönster
 • Anmälan om kontrollansvarig eller förslag till kontrollplan (vilket som krävs beror på åtgärdens omfattning och byggteknisk svårighet)

 

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Under rubriken Relaterad information till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din anmälan.

 

 

Takkupor

På en- och tvåbostadshus får du uppföra två takkupor om huset inte har några takkupor. Finns det redan en takkupa får du uppföra en till. 

 

Takkuporna får uppta högst halva takfallet och åtgärden får inte innebära ingrepp i den bärande konstruktionen. Halva takfallet tolkas som den sträcka som på ett hus med ett traditionellt sadeltak sträcker sig från gavel till gavel, med tillägg för eventuellt takutsprång. Med den bärande konstruktionen avses byggnadens primära bärverk.

 

Bestämmelsen gör det möjligt att endast bygga små takkupor, till exempel genom att placera dem mellan två takstolar.

 

Viktigt att veta:

 

 • Anmälan krävs och åtgärden får inte påbörjas innan byggenheten lämnat ett skriftligt startbesked.

 

 • Bygglovsbefrielsen gäller inte takkupor på komplementbostadshus (Attefallshus) eller någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga.

 

 • Bygglovsbefrielsen gäller inte områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Under rubriken Relaterad information till höger kan du läsa mer om kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.

 

 • Byggenheten kan bedöma om det du vill göra kräver bygglov eller inte. Ta därför kontakt med byggenheten innan du påbörjar åtgärden.

Vad ska en anmälan om bygglovsbefriade takkupor innehålla?

 • Anmälningsblankett
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Angivet färg- och materialval för fasad, tak och fönster
 • Anmälan om kontrollansvarig eller förslag till kontrollplan (vilket som krävs beror på åtgärdens omfattning och byggteknisk svårighet)

 

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Under rubriken Relaterad information till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din anmälan.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll