Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Avgifter och taxor


Innehåll på den här sidan.

Beräkning av avgiften

Kostnaden för ett bygglov varierar beroende på typ av ärende, storlek på tillkommande area, om grannar behöver höras, om åtgärden planeras inom eller utanför detaljplanelagt område med mera. I bygglovsavgiften ingår bland annat kostnader för administration, handläggning, startbesked och slutbesked. I tabellen nedan finns exempel på avgifter, men observera att det endast är exempel och att den exakta avgiften fastställs i beslutet.


Exempel på avgifter‌

ärende

ungefärligt pris

Byggnader inklusive komplementbyggnader i samma ärende


Mycket enkel byggnad, mindre än 49 m²

ca 5 000 kr

Upp till 49 m²

ca 18 000 kr

50-129 m²

ca 19 000 kr

130-199 m²

ca 20 000 kr

200-299 m²

ca 23 000 krKomplementbyggnad i eget ärende


Upp till 50 m²

ca 4 000 kr

Större än 50 m²

ca 8 000 krÄndring av huvudbyggnad


Tillbyggnad upp till 15 m²

ca 4 000 kr

Tillbyggnad 16-49 m²

ca 7 000 kr

Balkong

 

ca 4 000 kr


Uterum

ca 4 000 kr

Mindre ändring av byggnadens yttre utseende

ca 3 000 kr

Större ändring av byggnadens yttre utseende

ca 5 000 kr

Takkupa

ca 4 000 krEnkla byggnader och anläggningar


Fritidshus 40-80 m²

ca 11 000 kr

Mur eller plank vid enbostadshus

ca 6 000 kr

Bullerplank

ca 11 000 krJustering av bygglovsavgift i vissa fall


Bygglov utanför detaljplanelagt område

1,25 x Bygglovsavgift

Bygglov med liten avvikelse från detaljplan

1,20 x Bygglovsavgift

Ändring av beviljat bygglov

0,70 x Bygglovsavgift

Tidsbegränsat bygglov 

0,75 x Bygglovsavgift

Förlängning av tidsbegränsat bygglov innan bygglovet har upphört

0,50 x Bygglovsavgift

Förnyelse av lov som har upphört

0,80 x BygglovsavgiftRivningslov


Rivning av en byggnad eller del av byggnad, mindre än 250 m² berörd del

ca 6000 krByggnader inklusive komplementbyggnader i samma ärende
Tillägg för underrättelse (hörande av grannar) och expediering av

beslut


1 - 5 sakägare

ca 2 500 kr

6 - 9 sakägare

ca 3 300 kr

Fler än 10 sakägare

ca 6 500 kr

Expediering samt kungörelse av beslut om lov i Post- och inrikes Tidningar

 

ca 400 kr
Avgifter för kopiering och utskrift av allmänna handlingar


Se PDF-dokument under rubriken Relaterad information till höger.Olovligt byggande

Om du uppför något som är bygglovs- eller anmälningspliktigt utan att anmäla det till byggnadsnämnden kommer frågan om byggsanktionsavgift att tas upp. Du kan även bli tvungen vidta rättelse och återställa arbetena.

  

Om du påbörjar arbetena innan lov eller startbesked har lämnats

Om du påbörjar en åtgärd innan du erhållit ett skriftligt bygglov eller startbesked kommer frågan om byggsanktionsavgift att tas upp. Om bygglov inte beviljas eller startbesked i ett anmälningsärende nekas, kan du bli tvungen vidta rättelse och återställa arbetena.

  

Om du tar det som lovet eller anmälan avser i bruk innan slutbesked

Om du tar en bygglovs- eller anmälningspliktig åtgärd i bruk utan att ha fått ett skriftligt slutbesked kommer frågan om byggsanktionsavgift att tas upp.

  

Kostnad om du inte får ett lov

Om du får ett avslag på din ansökan tar kommunen ut en avgift för den handläggningstid som lagts ned på ärendet.


Kostnad om du inte får ett startbesked efter en anmälan

Om du får ett nekat startbesked tar kommunen ut en avgift för den handläggningstid som lagts ner på ärendet.


Kostnad för en strandskyddsdispens

För handläggningen av ett strandskyddsärende tar miljöenheten ut en avgift. Under rubriken relaterad information ovan till höger finns information om miljönämndens avgifter. 


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll