Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Avgifter och taxor

Dator, block och penna och en ipad ligger på ett skrivbord, redo för användning.


Innehåll på den här sidan.

Avgifter för bygglov, förhandsbesked och startbesked

Kostnaden för ett bygglov varierar beroende på typ av ärende, byggnadens storlek, om åtgärden planeras inom eller utanför detaljplanelagt område med mera. I avgiften ingår bland annat kostnader för administration, handläggning, startbesked och slutbesked.


Kommunfullmäktige antog 2022-11-23 en ny taxa för handläggning av bl.a. bygglov, förhandsbesked, startbesked och planbesked. Den nya taxan tillämpas på alla ärenden som inkommit från 2023-01-01.


Taxan i sin helhet finns under relaterad information till höger.


Kommunen kan även ta ut en avgift för kopiering och utskrift av allmänna handlingar, se mer under relaterad information till höger.


Olovligt byggande

Om du uppför något som är bygglovs- eller anmälningspliktigt utan att anmäla det till Miljö- och byggnämnden kommer frågan om byggsanktionsavgift att tas upp. Du kan även bli tvungen vidta rättelse och återställa arbetena.

  

Om du påbörjar arbetena innan lov eller startbesked har lämnats

Om du påbörjar en åtgärd innan du erhållit ett bygglov och/eller startbesked kommer frågan om byggsanktionsavgift att tas upp. Om bygglov inte beviljas eller startbesked i ett anmälningsärende nekas, kan du bli tvungen vidta rättelse och återställa arbetena.

  

Om du tar det som lovet eller anmälan avser i bruk innan slutbesked

Om du tar en bygglovs- eller anmälningspliktig åtgärd i bruk utan att ha fått ett slutbesked kommer frågan om byggsanktionsavgift att tas upp.

  

Kostnad om du inte får ett lov

Om du får ett avslag på din ansökan tar kommunen ut en avgift för den handläggningstid som lagts ned på ärendet.


Kostnad om du inte får ett startbesked efter en anmälan

Om du får ett nekat startbesked tar kommunen ut en avgift för den handläggningstid som lagts ner på ärendet.


Kostnad för en strandskyddsdispens

För handläggningen av ett strandskyddsärende tar miljöenheten ut en avgift. Under rubriken relaterad information ovan till höger finns information om nämndens avgifter.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll