Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Altan, uteplats, skärmtak

Inglasad altan med skog i bakgrunden

Altan

En altan som placeras direkt på marken är normalt inte bygglovspliktig. Om altanen placeras över marken så att det skapas ett användbart utrymme under altanen så är altanen bygglovspliktig. Trots att en lägre altan inte tillför någon byggnadsarea kan det ändå krävas bygglov om altanen påverkar byggnadens utseende väsentligt.


Från 1 juli 2019 finns möjlighet att under vissa bestämda förutsättningar bygga altaner bygglovsbefriat. En bygglovsbefriad altan får vara max 1,8 m hög (från mark till altanens golv) och byggas inom 3,6 m från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus. Altanen får inte placeras närmare än 4,5 m från fastighetsgränsen om inte berörda grannar medger det. Om din tänkta altan inte uppfyller dessa kriterier krävs det troligtvis bygglov för den. Bygglovsbefriade altaner får strida mot gällande detaljplan (t.ex. avseende maximal byggnadsarea eller placering på punktprickad mark). Bygglovsbefrielsen gäller inte i sådana bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Områden som är undantagna bygglovsbefrielsen framgår som kulturmiljöer i Bygga och bo kartan som nås under relaterad information till höger, inom dessa områden krävs det bygglov som tidigare.


Även om en altan inte är bygglovspliktig ska den anpassas till omgivningen. Många områden inom Sotenäs kommun är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla och är av riksintresse för kulturmiljövård. Inom dessa områden är det mer restriktivt att uppföra eller bygga till altaner. Under rubriken Relaterad information till höger hittar du mer information om kulturmiljöer i Sotenäs kommunen.


Trots att det i vissa fall inte krävs bygglov kan det inom strandskyddat område krävas strandskyddsdispens för att få genomföra åtgärden. Under rubriken Relaterad information till höger kan du läsa mer om strandskydd.


Kontakta Bygglovsgruppen om du är osäker på om den altan som du vill uppföra kräver bygglov eller inte.


Vad ska en bygglovsansökan för en altan innehålla?


 • Ansökningsblankett
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Eventuellt sektionsritning
 • Situationsplan
 • Angivet färg- och materialval
 • Förslag till kontrollplan


En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Relaterad information till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.Skyddad uteplats

För en- och tvåbostadshus får du med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.


 Viktigt att veta:

 • Anmälan krävs inte.


 • Muren eller planket får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger det.


 • Om muren eller planket är placerade närmare allmän platsmark (t.ex. gata, väg eller park) än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen.


 • Byggenheten kan bedöma om det som du vill göra kräver bygglov eller inte. Ta därför kontakt med byggenheten innan du påbörjar åtgärden.Skärmtak

För en- och tvåbostadshus får du anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken inte placeras närmare gränsen än 4,5 m samt tillsammans inte är större än 15 m².


Viktigt att veta:

 • Anmälan krävs inte.


 • Skärmtak får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger det.


 • Om skärmtaket är placerat närmare allmän platsmark (t.ex. gata, väg eller park) än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen.


 • Byggenheten kan bedöma om det som du vill göra kräver bygglov eller inte. Ta därför kontakt med byggenheten innan du påbörjar åtgärden.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll