Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Bygga nytt, ändra eller riva

Vinter och snö över sjöbodar i Hovenäset.

Vinter och snö över sjöbodar i Hovenäset.


Innehåll på denna sida


Solfångare och solcellspaneler

Det krävs i vissa fall inte bygglov för att montera solcellspaneler/ solfångare på en byggnad även om de väsentligt ändrar byggnadens karaktär. Förutsättningar för bygglovsbefrielse är att anläggningen monteras utanpå byggnadens tak- och fasadbeklädnad samt följer byggnadens form.


Bygglovsbefrielsen gäller inte byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt samt i eller i anslutning till område som är av riksintresse för totalförsvaret (stora delar av Smögen). Undantagna områden med hänsyn till kulturmiljö finns redovisade som kulturmiljöer i bygga och bo kartan som nås via länk till höger.

Anmälan krävs om byggnadens brandskydd eller bärande delar påverkas.


Läs gärna mer om solceller på Boverkets hemsida, se länk till höger. Om du är osäker på om den solenergianläggning du har tänkt att montera kräver bygglov eller anmälan, är du välkommen att kontakta bygglovsgruppen, se kontaktuppgifter uppe till höger.


Byggnation på kommunens mark

Om du har frågor angående kommunens mark eller arrenden på kommunal mark kan du kontakta kommunens enhet för mark och exploatering, som svarar som ägare för kommunalägd mark.


Innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan som berör kommunens mark bör du kontakta enheten för mark och exploatering för att få ett besked om det finns möjlighet för dig att arrendera eller köpa den aktuella marken.


Enheten för mark och exploatering har telefontid: mån, ons och fre 9-11. De nås via kommunens växel på telefon 0523 – 66 40 00.


Man har även besökstid i kommunhuset på tis 9-11 samt tors 13.30-15.30.


Ändring av plan- och bygglagen

Från 1 augusti 2020 förändras reglerna för så kallade Attefallshus. För samtliga komplementbyggnader som uppförs med stöd av attefallsregeln utökas maximal byggnadsarea från 25 m² till 30 m². Som tidigare kräver åtgärden inte bygglov men ska föregås av anmälan till byggnadsnämnden och åtgärden får påbörjas först då byggnadsnämnden utfärdat ett startbesked.


Möjligheten till attefallsåtgärder är undantagna bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Undantagna områden finns redovisade som kulturmiljöer i bygga och bo kartan som nås via länk ovan till höger.


För att läsa mer om attefallshus hänvisar vi till länken Boverket - Attefallshus under Relaterad information till höger samt länken Friggebod och Attefallshus till vänster. Kontakta gärna bygglovsgruppen för information och upplysningar om vad som gäller för just din fastighet.


Tidigare ändringar


Från 1 juli 2019 finns möjlighet att under vissa bestämda förutsättningar bygga altaner bygglovsbefriat. En bygglovsbefriad altan får vara max 1,8 m hög (från mark till altanens golv) och byggas inom 3,6 m från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus. Altanen får inte placeras närmare än 4,5 m från fastighetsgränsen om inte berörda grannar medger det. Om din tänkta altan inte uppfyller dessa kriterier krävs det troligtvis bygglov för den. Bygglovsbefriade altaner får strida mot gällande detaljplan (t.ex. avseende maximal byggnadsarea eller placering på punktprickad mark). Bygglovsbefrielsen gäller inte i sådana bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Områden som är undantagna bygglovsbefrielsen framgår som kulturmiljöer i Bygga och bo kartan som nås under relaterad information till höger, inom dessa områden krävs det bygglov för altaner som tidigare.


Den 1 januari 2019 gjordes förändringar i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna avser förändrade regler för hur tidsfristerna för handläggningen av lov, förhandsbesked och anmälan ska beräknas och att byggnadsnämndens avgift för beslut i ärenden ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids.


Det införs även nya regler om skriftlig information som byggnadsnämnden ska skicka till sökanden eller anmälaren. De nya reglerna gäller för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan som inkommer till byggnadsnämnden från och med 1 januari 2019.


Den 1 juli 2017 trädde några ändringar i plan- och bygglagen i kraft. Ändringarna innebär bland annat att du som har ett en- eller tvåbostadshus som omfattas av detaljplan kan få uppföra en mindre bygglovsbefriad balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel utan bygglov eller anmälan. Observera att vissa områden i kommunen är undantagna bygglovsbefrielsen och att byggnationen inte får strida mot gällande detaljplan, samt att en byggnad eller bebyggelseområdet inte får förvanskas. Observera även att en altan inte är samma sak som balkong och därför inte inräknas i den utökade bygglovsbefrielsen. Kontakta bygglovsgruppen för information och upplysningar om vad som gäller för just din fastighet. 


Under rubriken Relaterad information till höger finns Bygga och bo kartan där du kan hitta den detaljplan som din fastighet omfattas av.


Ändringarna innebär även att du bland annat inte behöver ansöka om bygglov för en tillfällig skylt eller för en skylt som är mindre än en kvadratmeter. Du kan läsa mer om vad som gäller för skyltning under rubriken Relaterad information till höger.


Kontakta alltid bygglovsgruppen innan du påbörjar en åtgärd för att ta reda på om din fastighet omfattas av bygglovsbefrielsen eller inte.Bygga nytt

Om du ska uppföra ett en- eller tvåbostadshus, ett flerbostadshus eller en industri- eller verksamhetslokal krävs det alltid bygglov. Om du ska uppföra en komplementbyggnad (en mindre byggnad som är ett komplement till huvudbyggnaden på tomten) krävs det i de flesta fall bygglov. Du kan läsa mer om bygglovsbefriade komplementbyggnader under rubriken Friggebod och Attefallshus i menyn till vänster. Längre ner på den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har en fastighet utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.


En bygglovsansökan för nybyggnation ska innehålla följande handlingar.


 • Ansökningsblankett
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Anmälan om kontrollansvarig eller förslag till kontrollplan (vilket som krävs beror på åtgärdens omfattning och byggteknisk svårighet)


En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.
Förhandsbesked

I ett förhandsbesked utreds om en åtgärd är lämplig att utföra på en viss plats. Ofta berör förhandsbesked nybyggnation utanför detaljplanelagt område.


En ansökan om förhandsbesked behöver innehålla följande handlingar.


 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan, en översiktlig i större skala och en mer detaljerad i mindre skala
 • Information om åtgärden


En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.Tillbyggnad

I de flesta fall är tillbyggnader bygglovspliktiga. En tillbyggnad definieras som en volymökning, oavsett i vilken riktning volymökningen görs, vilket innebär att även inglasning av en balkong, höjning av ett tak och en källarutgrävning bedöms vara tillbyggnader.


En bygglovsansökan för en tillbyggnad behöver innehålla följande handlingar.


 • Ansökningsblankett
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Anmälan om kontrollansvarig eller förslag till kontrollplan (vilket som krävs beror på åtgärdens omfattning och byggteknisk svårighet)


En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.


En tillbyggnad kan i vissa fall vara undantagen bygglovsplikten. I menyn till vänster kan du läsa mer om bygglovsbefriad tillbyggnad. Lägre ner på den här sidan kan du läsa om vad som gäller för fastigheter utanför detaljplanelagt område.
Tidsbegränsat eller periodiskt återkommande bygglov

Ett tillfälligt bygglov innebär att bygglovet gäller under en begränsad tid och att den aktuella platsen ska återställas när bygglovet slutar att gälla. Ett tillfälligt bygglov kan till exempel sökas för arbetsbodar vid större byggarbetsplatser under byggnationstiden.


Ett periodiskt återkommande bygglov innebär att en bygglovspliktig åtgärd endast är monterad en del av året. Ett periodiskt återkommande bygglov kan till exempel sökas för en uteservering som endast är monterad under sommarmånaderna.
Underhåll eller fasadändring

Normalt underhåll av byggnader är inte bygglovspliktigt. Om du har ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanelagt område får du utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på bostadshuset och tillhörande komplementbyggnader, om det inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt. Åtgärden får inte heller strida mot detaljplanen för aktuellt område. Vissa områden i kommunen är undantagna denna bygglovsbefrielse, kontakta därför bygglovsgruppen för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.


En ansökan om fasadändring behöver innehålla följande handlingar.


 • Ansökningsblankett
 • Fasadritning
 • Angivet färg- och materialval
 • Förslag till kontrollplan
 • Eventuellt planritning


En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.
Ändrad användning

Det är bygglovspliktigt att ändra användning av en hel eller en del av en byggnad. Ändrad användning från exempelvis bostad till verksamhetslokal eller från förråd till bostad är bygglovspliktigt.


En ansökan om ändrad användning behöver innehålla följande handlingar.


 • Ansökningsblankett
 • Planritning
 • Eventuellt fasadritning
 • Eventuellt sektionsritning
 • Eventuellt brandskyddsbeskrivning
 • Anmälan om kontrollansvarig eller förslag till kontrollplan (vilket som krävs beror på åtgärdens omfattning och byggteknisk svårighet)


En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.
Konstruktionsändring

Det är anmälningspliktigt att ändra en byggnads bärande delar. Vill du till exempel riva en bärande innervägg och ersätta den med en balk behöver du göra en anmälan och invänta ett startbesked innan du påbörjar arbetena.


Beroende på konstruktionsändringens art och omfattning kan en anmälan om konstruktionsändring behöva innehålla följande handlingar.


 • Anmälningsblankett
 • Teknisk beskrivning och/eller konstruktionsritning
 • Eventuellt planritning
 • Eventuellt fasadritning
 • Eventuellt sektionsritning
 • Eventuellt brandskyddsbeskrivning
 • Anmälan om kontrollansvarig eller förslag till kontrollplan


En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan. Om du är osäker på vilka handlingar som krävs i ditt ärende är du välkommen att kontakta bygglovsgruppen, se kontaktuppgifter till höger. 
Pergola

En klassisk pergola är generellt sett inte bygglovspliktig eftersom det inte definieras som en byggnad eller ett byggnadsverk. Det krävs dock bygglov om pergolan kan betraktas som en annan bygglovspliktig anläggning eller som en tillbyggnad. Om du till exempel monterar väggar eller tak på en pergola betraktas det som en bygglovspliktig åtgärd.


I kulturmiljöer behöver extra stor hänsyn tas till utformningen för att bevara byggnadens och områdets kulturhistoriska värden. I vissa fall kan uppförande av en pergola innebära att en byggnads eller ett områdes karaktär ändras väsentligt, vilket innebär att åtgärden kan betraktas som bygglovspliktig.


Om du är osäker på om den pergola som du har tänkt att uppföra är bygglovspliktig är du välkommen att kontakta bygglovsgruppen, se kontaktuppgifter till höger.
Pool och jacuzzi

Pool eller jacuzzi är generellt sett inte bygglovspliktigt eftersom det inte definieras som en anläggning eller ett byggnadsverk. Om poolen eller jacuzzin kan betraktas som ett annat byggnadsverk är det bygglovspliktigt. En upphöjd pool kan till exempel betraktas som en mur och om marknivån invid poolen ändras väsentligt kan marklov krävas.


Om du är osäker på om det som du vill göra kräver bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta bygglovsgruppen, se kontaktuppgifter till höger.
Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Komplementbyggnader, murar och plank tillhörande en- eller tvåbostadshus utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver i vissa fall inte bygglov.


Viktigt att veta:


 • Åtgärder får inte utföras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter om inte berörda grannar medger det.


 • Anmälan krävs inte.


 • Bygglovsbefrielsen gäller inte om kommunen i områdesbestämmelser bestämt att bygglov krävs.


 • Inom ett strandskyddsområde är huvudregeln att nya byggnader inte får uppföras. Ta alltid kontakt med miljöenheten om du avser utföra arbeten inom strandskyddat område.
 • Det kan krävas tillstånd från länsstyrelsen för åtgärder utförs inom 12 meter från vägområdet. På vissa vägar inom kommunen har detta avstånd ökats till 30 meter. Kontakta länsstyrelsen för mer information.
 • På många platser i Sotenäs kommun finns en omfattande förekomst av fornlämningar. Om du planerar byggnation ska du i god tid ta reda på om arbetena berör lagskyddade fornlämningar. Om så är fallet ska du kontakta länsstyrelsen. Allt arbete som innebär ingrepp inom fornlämningar och dess omgivande område kräver tillstånd från länsstyrelsen. Det innebär att det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fornlämning.


 • Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet räknas som enskild anläggning och omfattas av särskilda bestämmelser i miljöbalken. Kontakta miljöenheten för mer information om du ska utföra arbeten som berör enskilt avlopp.


 • Bygglovsgruppen kan bedöma om det du vill göra kräver bygglov eller inte. Ta därför kontakt med bygglovsgruppen innan du påbörjar åtgärden. 
När behövs kontrollansvarig?

En kontrollansvarig kan behövas om du ska genomföra bygg-, rivnings- eller markåtgärder, till exempel vid uppförande av en ny byggnad eller vid ändringar av en byggnad som medför att byggnadens bärande delar berörs. Oftast behövs ingen kontrollansvarig för mindre ändringar av en- och tvåbostadshus, uppförande av Attefallshus, mur eller plank.När du utför en åtgärd som inte kräver bygglov eller anmälan (till exempel en friggebod) krävs aldrig kontrollansvarig. Det är byggnadsnämnden som gör bedömningen om åtgärden kräver en kontrollansvarig.


En kontrollansvarig måste vara certifierad och ha en självständig ställning. Under rubriken Relaterad information till höger kan du läsa mer om kontrollansvarig och hitta certifierade kontrollansvariga.
Viktigt att invänta startbesked

Att ett bygglov beviljats ger inte rätt att påbörja en åtgärd. Åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas innan byggenheten har utfärdat ett skriftligt startbesked. Om du påbörjar arbetena innan du har fått ett skriftligt startbesked riskerar du att få betala en byggsanktionsavgift. Om ett startbesked eller bygglov inte kan ges riskerar du även att få återställa utförda arbeten.
Är du osäker på om du behöver bygglov?

Om du är osäker på om det som du vill göra kräver bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta bygglovsgruppen, se kontaktuppgifter till höger.Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Bygglovsgruppen

Telefontid:

Mån, ons, fre: kl 9-11

Direktnummer: 0523 - 66 46 26


Besökstid:

tis: kl 9-11

tors: kl 13.30-15.30


Drop-in på kommunhuset med möjlighet att få enklare rådgivning ang bygglov, anmälan, förhandsbesked mm.

DAVID FRANSSON

Chef Plan- och byggenheten


mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln