Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Eldningsförbud

Vid brandriskprognos 4, 5 och 5 E råder eldningsförbud i Sotenäs kommun. se föreskrift längre ner.

 

Index för brandrisk

I Sverige används en sexgradig skala för att ange brandrisker i skog och mark.

1 = mycket liten brandrisk
2 = liten brandrisk
3 = normal brandrisk
4 = stor brandrisk
5 = mycket stor brandrisk
5 E = mycket stor brandrisk, EXTREMT TORRT

Under gräs- och skogsbrandsäsongen utarbetas brandriskprognoser, genom dessa kan du få reda på om det är lämpligt att göra upp eld eller inte.
Brandriskprognoser finns på MSB:s hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SMHI:s hemsida. (se relaterad information till höger)

 

När eldningsförbud råder är det endast tillåtet att använda öppen eld i grillar som är uppställda i trädgårdar samt iordningställda grillplatser på marken (ex murade, grävda och avskärmade platser).

 

Föreskrift om eldningsförbud i Sotenäs kommun

Sotenäs kommuns föreskrifter om förbud mot eldning utomhus beslutad den 14-11-2013
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor beslutat om följande föreskrifter.

Förbud mot eldning utomhus vid vissa väderförhållanden och mörker

1 § Eldning utomhus är förbjudet inom de områden i kommunen där det enligt SMHI:s brandriskprognos (enligt HBV-modellen) är torrt (4), mycket torrt (5) eller extremt torrt (5E).

2 § Eldning utomhus är förbjudet mellan solens nedgång och solens uppgång.

Förbud mot eldning utomhus i vissa andra fall

3 § Den nämnd som svarar för tillsynen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, eller den som nämnden utsett genom delegation att besluta i dess ställe, får om det är av betydelse för att förebygga brands uppkomst besluta om att förbud mot eldning utomhus skall råda under en begränsad tid.

Eldning i större omfattning

4 § Eldning i större omfattning ska, i god tid innan eldning sker, anmälas till räddningstjänsten i Sotenäs kommun. Med större omfattning avses här bränning av större rishögar, svedjebränning, halmbränning på åker eller liknande.

Undantag från eldningsförbud

5 § Utan hinder av vad som anges i 1-2 §§ får grillning ske i särskilt iordningsställda grillplatser. Med särskilt iordningsställd grillplats avses en av fastighetsägaren eller kommunen iordningsställd fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning.

6 § Den nämnd som svarar för tillsynen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor eller den som nämnden utsett genom delegation, att besluta i dess ställe, får i enskild fall besluta om undantag från dessa föreskrifter.

7 § Påsk- och Valborgsmässoeldar tillåts efter mörkrets inbrott vid brandriskprognos 3 eller lägre, anmälan ska i god tid ske till räddningstjänsten i Sotenäs kommun.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Peter Bergman

Räddningschef

 

peter.bergman@sotenas.se

0523 - 66 45 29

Tony Åsberg

Stf räddningschef

 

tony.asberg@sotenas.se

0523 - 66 45 25

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial