Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Regler för upphandling

Offentlig upphandling av entreprenader, varor och tjänster samt koncessioner inom kommuner, landsting och statliga myndig­heter ska ske enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings­­sektorerna vatten, energi, transporter och post­tjänster (LUF) och lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

 

Vanligast är att kommunens upphandling sker enligt LOU. En del varor och tjänster är undan­­tagna LOU som till exempel interna köp, vissa juridiska tjänster, lån, förvärv eller hyra av fastigheter och befintliga byggnader, samt anställnings­­kontrakt.

 

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skatte­­medlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser när en upphandling genom­­förs. Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grund­­principerna bygger på objektivitet och öppenhet.

 

Offentlig upphandling finns till för att:

 • främja kostnads­­effektivt användande av skatte­­medel
 • främja fri rörlig­het inom EU
 • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
 • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
 • se till att det företag som säljer de efter­­frågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner

 

Grunden för LOU består av fem upphandlings­­principer som är fast­­slagna av EU:

 • Likabehandlingsprincipen - alla anbuds­­givare ska behandlas lika
 • Principen om ömse­sidigt erkännande - intyg och certifikat utfärdade av behöriga myndig­heter i andra EU-länder än Sverige ska accepteras även här
 • Proportionalitetsprincipen - de krav som ställs i krav­specifika­tionen ska ha ett naturligt sam­band med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas
 • Principen om transparens - upphandlingen ska präglas av öppen­het och tydlig­het
 • Principen om icke-diskriminering - leverantörer får inte diskrimineras, varken direkt eller in­direkt, på grund av nationalitet

 

Upphandlings­­förfarandet är indelat i tre nivåer; upphandling över tröskel­­värdet, upphandling under tröskel­­värdet och direkt­upphandling:

 • Vid upphandling över tröskel­­värdet är kommunen skyldig att annonsera upphandlingen i TED (Tenders Electronic Daily), EUs annonserings­­plats för offentlig upphandling.
 • Vid upphandling under tröskel­­värdet är kommunen som regel skyldig att annonsera upphandlingen nationellt i en allmänt tillgänglig data­­bas. Sotenäs kommun använder idag opic.com vid nationell annonsering av upphandling.
 • Direkt­­upphandling är tillåtet vid inköp och upphandling av lägre värden. Vid direkt­­­upphandling kan kommunen annonsera ut upphandlingen offentligt, rikta upphandlingen till ett antal möjliga leverantörer, eller göra inköp direkt av en leverantör. Det är kommunens riktlinjer för inköp och upphandling som styr hur direkt­upphandlingen kan gå till.

Publicerad: 2017-03-23 15.53

Senast ändrad: 2018-03-07 08.40

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial