Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Planerade områden

Sotenäs kommun arbetar med att ta fram nya detaljplaner för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra en äldre detaljplan. Framtagande av detaljplan styrs av plan- och bygglagen kallad planprocessen, mer information om planprocessen hittar du under "relaterad information". Nedan hittar du information om pågående planarbeten och i vilken del av planprocessen de befinner sig i.

 

Innehåll på denna sida:

 

Program

Gamla Smögen, Smögen

 

Samråd

Del av Heljeröd 1:3 m fl, Bovallstrand

Del av Säm 1:2 m fl, Bovallstrand

Gamla Hunnebo, Hunnebostrand

Hällebo 2, Hunnebostrand

Lindalskogen, Väjern

Munkebo 2, Uleberg

Förålarna, del av Vägga 1:408 m fl, Väjern

 

Granskning

Del av Smögens hamn, Smögen

 

Antagna/Överklagade

Gravarne 3:1 och 3:6, Väjern/Kungshamn

Ödby, Hunnebostrand

Ödegården 1:9, Väjern/Kungshamn

Kalvbogen, Smögen

 

Program

Gamla Smögen, Smögen

Syftet med denna detaljplan är att skapa en aktualiserad detaljplan för Smögens äldsta område närmast hamnen. En ny detaljplan ska vara ett tydligt beslutsunderlag för en hållbar utveckling, där kulturmiljön ges ett juridiskt skydd samtidigt som verksamheter och handel inom planområdet har stöd i planen. Vidare är målsättningen att kommunens handläggning av ärenden inom gamla Smögen ska bli enklare och att kommunen ska ha tydliga riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för programsamråd vid årsskiftet 2015/2016. Efter programsamrådet har kommunen sammanställt en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras nu och sänds därefter ut för samråd. Förslag kommer troligtvis skickas ut till samtliga sakägare, intresseorganisationer och myndigheter under sommaren 2017.

 

PLANHANDLIGAR

Samråd

Heljeröd 1:3 m fl, Bovallstrand.

Planområdet är beläget i ett nedlagt stenbrott i den östra delen av Bovallstrand. Syftet med planen är att åtgärda de risker som finns med i skrotsten i området samtidigt tillskapa 6 lägenheter i enbostadshus och cirka 14 lägenheter i ett större flerbostadshus i söder. Området anges i kommunens översiktsplan (ÖP) som möjligt att pröva för bostäder.


Ett förslag till detaljplan sändes ut för samråd i november 2015.

Efter samrådet har kommunen sammanställt en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras nu och sänds därefter ut för granskning.

 

PLANHANDLINGAR

Del av Säm 1:2 m fl, Bovallstrand.

Denna detaljplan medger en blandad småhusbebyggelse med friliggande villor, radhus eller små flerbostadshus. Planområdet rymmer cirka 12-14 villatomter.Området nås från väg 174 strax norr om den norra infarten till Bovallstrand. Ny gata anläggs genom planområdet med möjlighet till förlängning in i ett eventuellt framtida utbyggnadsområdet på södra delen av Säm 2:1.


Ett förslag till detaljplan sändes ut för samråd i juni 2016.

Efter samrådet har kommunen sammanställt en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras nu och sänds därefter ut för granskning.

 

PLANHANDLINGAR

Gamla Hunnebo, Hunnebostrand

Denna detaljplan har syftet att skapa en aktualiserad detaljplan i Hunnebostrands äldsta område närmast hamnen. En ny detaljplan ska vara ett tydligt beslutsunderlag för en hållbar utveckling, där kulturmiljön ges ett juridiskt skydd samtidigt som verksamheter och handel inom planområdet har stöd i planen. Vidare är målsättningen att kommunens handläggning av ärenden inom gamla Hunnebostrand ska bli enklare och att kommunen ska ha tydliga riktlinjer till fastighetsägare och verksamhetsutövare vid önskemål om förändring.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för samråd hösten 2016. Efter samrådet har kommunen sammanställt en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras nu och sänds därefter ut för granskning.

 

PLANHANDLIGAR

Hällebo 2, Hunnebostrand

Planområdet är beläget cirka 1,5 kilometer söder om Hunnebostrands centrum. Detaljplaneringens syfte är att skapa kommunala tomter, möjliggöra mindre verksamheter, förskole-/fritidsverksamhet samt att ta tillvara på det naturområde som ligger inom och i anslutning till det planerade planområdet.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för samråd 2013. Efter samrådet har kommunen sammanställt en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras nu och sänds därefter ut för granskning.

 

PLANHANDLINGAR

Lindalskogen, Väjern

Planområdet är beläget cirka 200 meter öster om samhället Väjern.Syftet med planen är att skapa förutsättningar för byggnation av ett 60-tal bostäder. Bebyggelsen föreslås att ligga som ett stråk längs med den västra bergssidan i anslutning till Väjerns äldre delar och norrut förbi fotbollsplanen. Den föreslagna bebyggelsen är belägen så att den underordnar sig bergets horisontlinje.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för samråd sommaren 2015. Efter samrådet har kommunen sammanställt en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras nu och sänds därefter ut för granskning.

 

PLANHANDLINGAR

Munkebo 2, Uleberg

Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Ulebergshamn och utgör en utvidgning av området Munkebo
etapp 1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bildandet av tjugoen nya tomter för småhus. Målsättningen är att skapa en exploatering som tar hänsyn till berget och dess kvalitéer.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för samråd våren 2016. Efter samrådet har kommunen sammanställt en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras nu och sänds därefter ut för granskning.

 

PLANHANDLINGAR

Förålarna, del av Vägga 2:408 m.fl. Väjern

Planområdet ligger på ett höjdparti i samhället Väjerns sydöstra del, direkt väster om vägen Lindalskogen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder i form av flerbostadshus och villor. I områdets sydvästra del skapas förutsättningar för uppförande av femvåningshus, i nordöstra delen för avstyckning av ett 15-tal småhustomter för friliggande villor.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för samråd våren 2017. Efter samrådet kommer kommunen sammanställa en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras därefter och sänds ut för granskning.

 

PLANHANDLINGAR

 Granskning

Del av Smögens hamn, Smögen

Planområdet är beläget i del av Smögens hamn. Syftet med planen är att pröva lämpligheten för flytbrygga inom vattenområdet. Syftet är också att säkerhetsställa tillfartsväg mellan bryggan och allmän väg.

 

Ett förslag till detaljplan sändes ut för granskning januari 2017. Efter granskningen kommer kommunen sammanställa en redogörelse med samtliga yttranden. Planförslaget revideras och därefter antas planhandlingarna.

 

PLANHANDLINGAR

Antagande

Överklagade

Överklagade detaljplaner hanteras av mark- och miljödomstolen därefter mark- och miljööverdomstolen och slutligen högsta domstolen.

 

Följande planer är överklagade:

Gravarne 3:1 och 3:6, Väjern/Kungshamn

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-18 § 21 att anta detaljplanen daterad enligt ovan, beslutet överklagades och hanteras av överprövande myndigheter.

 

PLANHANDLINGAR

Ödby 1:2 m fl, Hunnebostrand

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-21 § 27 att anta detaljplanen daterad enligt ovan, beslutet överklagades och hanteras av överprövande myndigheter.

 

PLANHANDLINGAR

Ödegården 1:9, Väjern/Kungshamn

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-16 § 11 att anta detaljplanen daterad enligt ovan, beslutet överklagades och hanteras av överprövande myndigheter.

 

PLANHANDLINGAR

Kalvbogen 1:129 m fl, Smögen

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-20 § 43 att anta detaljplanen daterad enligt ovan, beslutet överklagades och hanteras av överprövande myndigheter.

 

PLANHANDLINGAR

Publicerad: 2017-07-12

Senast ändrad: 2017-03-23 14.39

 

Dela detta innehåll

Plan- och byggkontoret

 

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Håkan von dolwitz

Plan- och byggchef

 

hakan.von.dolwitz@sotenas.se

0523 - 66 46 39

Amanda Jansson

Planhandlägare/ Bebyggelseantikvarie

 

amanda.jansson@sotenas.se

0523 - 66 46 53

Agnes Muzones

Planhandläggare/

arkitekt

 

agnes.muzones@sotenas.se

0523 - 66 47 59

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial