Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Bygga nytt, ändra eller riva

 Innehåll på denna sida.

 

Ändring av plan- och bygglagen

Den 1 juli 2017 kommer några ändringar i plan- och bygglagen att träda i kraft. Du kan läsa mer om vad ändringarna innebär på Boverkets hemsida genom att klicka på länken under rubriken Relaterad information till höger.

 

Ändringarna innebär bland annat att du som har ett en- eller tvåbostadshus som omfattas av detaljplan kan få uppföra en mindre bygglovsbefriad balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel utan bygglov eller anmälan. Obsevera att vissa områden i kommunen är undantagna bygglovsbefrielsen och att byggnationen inte får strida mot gällande detaljplan, samt att en byggnad eller bebyggelseområde inte får förvanskas. Observera även att en altan inte är samma sak som balkong och därför inte inräknas i den utökade bygglovsbefrielse. Kontakta byggenheten för information och upplysningar om vad som gäller för just din fastighet. 

 

Under rubriken Relaterad information till höger finns bygga och bo kartan där du kan hitta den detaljplan som din fastighet omfattas av.


Ändringarna innebär även att du bland annat  inte behöver ansöka om bygglov för en tillfällig skylt eller för en skylt som är mindre än en kvadratmeter. Du kan läsa mer om vad som gäller för skyltning under rubriken Relaterad information till höger.

 

Kontakta alltid byggenheten innan du påbörjar en åtgärd för att ta reda på om din fastighet omfattas av bygglovsbefrielsen eller inte.

 

 

Bygga nytt

Om du ska uppföra ett en- eller tvåbostadshus, ett flerbostadshus eller en industri- eller verksamhetslokal krävs det alltid bygglov. Om du ska uppföra en komplementbyggnad (en mindre byggnad som är ett komplement till huvudbyggnaden på tomten) krävs det i de flesta fall bygglov. Du kan läsa mer om bygglovsbefriade komplementbyggnader under rubriken Friggebod och Attefallshus i menyn till vänster. Längre ner på den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har en fastighet utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse.

 

En bygglovsansökan för nybyggnation ska innehålla följande handlingar.

 

 • Ansökningsblankett
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Anmälan om kontrollansvarig eller förslag till kontrollplan (vilket som krävs beror på åtgärdens omfattning och byggteknisk svårighet)


En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.


 

Förhandsbesked

I ett förhandsbesked utreds om en åtgärd är lämplig att utföra på en viss plats. Ofta berör förhandsbesked nybyggnation utanför detaljplanelagt område.

 

En ansökan om förhandsbesked behöver innehålla följande handlingar.

 

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
 • Information om åtgärden

 

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.

 

Tillbyggnad

I de flesta fall är tillbyggnader bygglovspliktiga. En tillbyggnad definieras som en volymökning, oavsett i vilken riktning volymökningen görs, vilket innebär att även inglasning av en balkong och en källarutgrävning bedöms vara tillbyggnader.

 

En bygglovsansökan för en tillbyggnad behöver innehålla följande handlingar.

 

 • Ansökningsblankett
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Anmälan om kontrollansvarig eller förslag till kontrollplan (vilket som krävs beror på åtgärdens omfattning och byggteknisk svårighet)


En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.

 

En tillbyggnad kan i vissa fall vara undantagen bygglovsplikten. I menyn till vänster kan du läsa mer om bygglovsbefriad tillbyggnad. Lägre ner på den här sidan kan du läsa om vad som gäller för fastigheter utanför detaljplanelagt område.

 

 

Tidsbegränsat eller periodiskt återkommande bygglov

Ett tillfälligt bygglov innebär att bygglovet gäller under en begränsad tid och att den aktuella platsen ska återställas när bygglovet slutar att gälla. Ett tillfälligt bygglov kan till exempel sökas för arbetsbodar vid större byggarbetsplatser under byggnationstiden.

 

Ett periodiskt återkommande bygglov innebär att en bygglovspliktig åtgärd endast är monterad en del av året. Ett periodiskt återkommande bygglov kan till exempel sökas för en uteservering som endast är monterad under sommarmånaderna.

 

 

Underhåll eller fasadändring

Normalt underhåll av byggnader är inte bygglovspliktigt. Om du däremot byter kulör, fasad- eller taktäckningsmaterial eller på annat sätt påverkar en byggnads eller områdes karaktär är åtgärden bygglovspliktig.

 

En ansökan om fasadändring behöver innehålla följande handlingar.

 

 • Ansökningsblankett
 • Fasadritning
 • Angivet färg- och materialval
 • Förslag till kontrollplan
 • Eventuellt planritning

 

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.


 

Ändrad användning

Det är bygglovspliktigt att ändra användning av en hel eller en del av en byggnad. Ändrad användning från exempelvis bostad till verksamhetslokal eller från förråd till bostad är bygglovspliktigt.

 

En ansökan om ändrad användning behöver innehålla följande handlingar.

 

 • Ansökningsblankett
 • Planritning
 • Eventuellt fasadritning
 • Eventuellt sektionsritning
 • Eventuellt brandskyddsbeskrivning
 • Anmälan om kontrollansvarig eller förslag till kontrollplan (vilket som krävs beror på åtgärdens omfattning och byggteknisk svårighet)

 

En komplett ansökan går snabbare att handlägga. Under rubriken Checklistor till höger finns en checklista som du kan gå igenom innan du skickar in din ansökan.


 

Viktigt att invänta startbesked

Att ett bygglov beviljats ger inte rätt att påbörja en åtgärd. Åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas innan byggenheten har utfärdat ett skriftligt startbesked. Om du påbörjar arbetena innan du har fått ett skriftligt startbesked riskerar du att få betala en byggsanktionsavgift.


 

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Komplementbyggnader, murar och plank tillhörande en- eller tvåbostadshus utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver i vissa fall inte bygglov.

 

Viktigt att veta:

 • Åtgärder får inte utföras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter om inte berörda grannar medger det.

 

 • Anmälan krävs inte.

 

 • Bygglovsbefrielsen gäller inte om kommunen i områdesbestämmelser bestämt att bygglov krävs.

 

 • Inom ett strandskyddsområde är huvudregeln att nya byggnader inte får uppföras. Ta alltid kontakt med miljöenheten om du avser utföra arbeten inom strandskyddat område.
 • Det kan krävas tillstånd från länsstyrelsen för åtgärder utförs inom 12 meter från vägområdet. På vissa vägar inom kommunen har detta avstånd ökats till 30 meter. Kontakta länsstyrelsen för mer information.
 • På många platser i Sotenäs kommun finns en omfattande förekomst av fornlämningar. Om du planerar byggnation ska du i god tid ta reda på om arbetena berör lagskyddade fornlämningar. Om så är fallet ska du kontakta länsstyrelsen. Allt arbete som innebär ingrepp inom fornlämningar och dess omgivande område kräver tillstånd från länsstyrelsen. Det innebär att det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fornlämning.

 

 • Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet räknas som enskild anläggning och omfattas av särskilda bestämmelser i miljöbalken. Kontakta miljöenheten för mer information om du ska utföra arbeten som berör enskilt avlopp.

 

 • Byggenheten kan bedöma om det du vill göra kräver bygglov eller inte. Ta därför kontakt med byggenheten innan du påbörjar åtgärden.


 

Är du osäker på om du behöver bygglov?

Om du är osäker på om det som du vill göra kräver bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta plan- och byggenheten, se kontaktuppgifter till höger.

 

 

Publicerad: 2017-07-05

Senast ändrad: 2017-03-23 14.39

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial