Sotenäs kommun, länk till startsidan

Olika metoder för att mota skredrisk

Under onsdagen höll kommunen ett informations­möte om skredrisken i Hunnebostrands hamn.

Ett drygt 30-tal intresserade invånare deltog i mötet i Kulturhuset Hav och Land och fick information om hur kommunens arbete fortlöper.

Det har varit känt sedan 1980-talet att det har funnits skredrisk i Hunnebostrand. De senaste geotekniska åtgärderna utfördes 2011-2012 och de visade på fortsatt skredrisk.

”Det krävs åtgärder om vi ska kunna minska skredrisken till godtagbara nivåer enligt SGI (Statens Geologiska Institut)” berättade projektledaren Martin Andersson.

Sedan 2012 har kommunen utfört mätningar var 6:e månad, men inga rörelser i marken har kunnat upptäckas.

Orsaken till skred är lerjord, som det finns i Hunnebostrand, och en släntlutning för att jorden ska kunna komma i rörelse. Den utlösande faktorn till skred kan vara höjd grundvattennivå, belastning av jordytan, rikligt med regn eller avschaktning av jorden.

För att undvika detta krävs att kommunen vidtar någon form av åtgärder. Det finns för närvarande tre alternativ: en tryckbank av sprängsten, jordspikning eller bakåtförankrad spont.

MSB har godkänt tryckbank av sprängsten och utvärderar nu jordspikning och bakåtförankrad spont som metoder. Alternativen ska sedan ställas mot varandra och värderas för att kommunen ska kunna välja den fördelaktigaste lösningen. Kostnad, livslängd, underhåll, miljöpåverkan under byggskedet, förändrat vattendjup samt kulturmiljön är faktorer som tas med i beräkningen. En kombination av alternativen kan också vara möjlig.

En kostnadsberäkning har gjorts och oavsett metod tros arbetet kosta cirka 30 miljoner kronor att genomföra. En viss del, omkring 50 procent, kan kommunen förhoppningsvis få i bidrag av staten.

Nu ska en ny miljökonsekvensbeskrivning med samråd genomföras. Vilken metod som slutligen kommer att väljas beslutas av kommunstyrelsen.

”Byggstart kan ske tidigast hösten 2018” tror Martin Andersson.

För mer information kontakta projektledaren Martin Andersson: martin.andersson@sotenas.se

Skredriskmöte

Projektledaren Martin Andersson presenterade hur långt kommunen kommit med arbetet på åtgärder för att minimera skredrisken i Hunnebostrand.

Skredriskmöte

Mötet lockade ett drygt 30-tal åhörare.

Senast ändrad: 2017-04-20

Skredsriskmöte
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies