Sotenäs kommun, länk till startsidan

Måsar ett naturligt inslag i Sotenäs

Just nu pågår ett säkert vårtecken, måsskrik från måsar om börjar bygga bo.

Det är viktigt att komma ihåg att måsar och trutar är ett naturligt inslag i fågellivet i kustsamhällena. Deras läten ingår i stadsbilden under vår och sommar. Men när de blir för många och börjar bygga bon nära bostäder och på hustak kan de upplevas som störande.

Det är fastighetsägarnas ansvar att kontrollera sina tak när det gäller förekomst av bon och vidta åtgärder för att undvika problem ((Miljöbalken SFS 1998:808 9 kapitel 9 §).)

Exempel på åtgärder:

  • Sätt upp nät, trådar eller annan anordning som hindrar fåglarna från att bygga bon.
  • Ta bort påbörjade bon. Detta får dock upprepas flera gånger, eftersom fåglarna gärna bygger nya bon på samma plats.
  • Fastighetsägare kan vända sig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning. Dessa har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och t.ex. sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De tar även bort befintliga bon.
  • Informera de som bor i din fastighet om att det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten.
  • Samarbeta gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten

Observera:

  • Har måsarna lagt ägg får man inte ta bort boet!
  • Fågelspilning kan innehålla smittämnen och parasiter. Vid saneringsarbete rekommenderas andningsskydd och noggrann handhygien.

Senast ändrad: 2017-04-12

Måsar
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies