Sotenäs kommun, länk till startsidan

Arbetet är nu på rätt väg

Nu kan vi rapportera glädjande nyheter som rör vår nya förvaltning.

För ett år sedan fick Sotenäs kommuns plan- och byggenhet svidande kritik i en revisionsrapport angående sin verksamhet. Revisionen bedömde att plan– och byggenheten saknade tillräckliga rutiner för bygglovshandläggningen vilket utgjorde en risk att handläggningen av olika ärenden skiljde sig åt. Det framgick också att nämnden inte levde upp till de krav på handläggningstider som finns.

Sedan dess har ett stort förändringsarbete ägt rum och nu börjar politiker och personal se resultatet av detta. En samhällsbyggnadsförvaltning har bildats sedan 1 januari i år vilket bland annat innebär att tjänstemän med likartade kompetenser ska samlas på samma ställe och kunna dra nytta av varandras kunskaper.

”Vi ska också arbeta med enhetsöverskridande processer. Syftet med det är att medborgarna ska möta en förvaltning och inte få motstridiga besked från olika enheter” säger samhällsbyggnadschefen Eveline Savik.

Detta betyder att tjänstemän som har hand om avtal arbetar tillsammans, oavsett om avtalen rör byggnader eller arrenden, och så har det inte varit tidigare.

”När det gäller bygglov så hade vi för ett år sedan alldeles för långa handläggningstider och bristande rutiner. Vi uppfyllde heller inte lagens krav på handläggningstider. Vi har gjort en stor insats för att komma till rätta med de problemen genom att anställa fler bygglovshandläggare, fördela om arbetsuppgifterna och skapa nya rutiner. Vi har även tagit in konsulthjälp. Vi lever ännu inte riktigt upp till lagens krav, men vi kommer att göra det under 2017” säger Eveline Savik.

Och faktum är, att sedan november förra året så avgörs fler bygglovsärenden än vad som kommer in till förvaltningen. Man är i stort sett ikapp även med anmälningsärenden.

”Vi har fortfarande ärenden som har legat och väntat på att bli avgjorda jättelänge och jag har stor förståelse för den frustration sökandena säkerligen känner över detta, vi kommer dock att lösa detta under året” säger Eveline Savik.

De senaste månaderna har kommunen arbetat med att gå igenom arrendeavtal och byggnationer på kommunal sjönära mark för att kontrollera så att rätt arrendeavgift betalas.

”Vi gläds åt att de allra flesta är nöjda med att vi får ordning och reda på hur den kommunala marken används. Den tillhör ju trots allt medborgarna” menar Eveline Savik.

Hon får medhåll av tekniska utskottets ordförande Roland Mattsson (M):

”Vi gör en resa för att se över hur vi hanterar våra tillgångar i Sotenäs kommun. Det är i slutändan en rättvisefråga att man betalar för den mark man utnyttjar” säger han.

Byggnadsnämndens ordförande Ulla Ljunglide (M) är också mycket nöjd med arbetet som har uträttats:

”Efter en lång tid av kämpande kan jag och nämnden inte bara se ljuset i tunneln, utan att vi delvis kommit ut i ljuset. Jag åsyftar alla de ambitioner som nämnden nu har kunnat förverkliga med hjälp av våra duktiga medarbetare som har jobbat hårt och intensivt med att få fram alla underlag så att de kan arbeta på ett transparent och rättssäkert sätt.

Vi har fått de grundläggande behoven tillgodosedda, nämligen pengar och kunskap. Detta har gjort underverk och vi är nästan framme vid målet som revisionen pekade på i sina klart framställda krav för hur en myndighetsnämnd, som Byggnadsnämnden är, ska kunna arbeta modernt och rättssäkert. Arbetet är inte klart och kommer alltid att vara en pågående process för att följa lagstiftningens och tidens krav. Tack till er alla som har hjälpt till så att vi har kommit så här långt i det här stora och vikitiga arbete!”

För mer information: Eveline Savik, Samhällsbyggnadsförvaltningens chef, eveline.savik@sotenas.se

Nya samhällsbyggnadsförvaltningen

Några politiker och tjänstemän som arbetar med den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast ändrad: 2017-03-14

Sotenäs kommun entré
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies