Sotenäs kommun, länk till startsidan

Planenheten

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar kommunens hela yta. Den ska redovisa allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Av översiktsplanen ska grunddragen i användningen av mark- och vattenområden framgå, likaså kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen enligt Miljöbalken. Översiktsplanen ska vara vägledande för beslut om användningen av mark- och vattenområden.

Detaljplanen är den plan i vilken mark- och vattenanvändningen regleras i detalj. I detaljplanen anges gränser för kvartersmark, gatumark med mera, samt omfattningen av ny bebyggelse, dess utformning och användning. Detaljplanen är juridiskt bindande vilket innebär att man bara får lov att utföra en åtgärd om åtgärden överensstämmer med planen.

Områdesbestämmelser kan upprättas om kommunen vill säkerställa ett syfte i översiktsplanen inom ett begränsat område som inte har detaljplan. Områdesbestämmelser har samma karaktär som detaljplanebestämmelser men är tänkta att reglera endast ett begränsat antal frågor.

Senast ändrad: 2016-05-31

Karta
Läs mer
Kontakta

Sotenäs kommun
Miljö- och Byggkontoret
456 80 KUNGSHAMN
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies