Sotenäs kommun, länk till startsidan

Byggenheten

Byggenheten handlägger ärenden om lov (bygglov, rivningslov och marklov) samt åtgärder som kräver anmälan, till exempel installation av braskamin och bygglovsbefriade åtgärder enligt de så kallade Attefallsreglerna.

Vid handläggningen av en ansökan om lov prövar byggenheten om förutsättningarna för lov är uppfyllda och vid handläggningen av en anmälan om förutsättningarna för ett startbesked är uppfyllda.

Under handläggningen av en ansökan om lov underrättar byggenheten i vissa fall grannar och andra som bedöms vara berörda av åtgärden. En del ärenden remitteras också till andra myndigheter, till exempel miljöenheten eller räddningstjänsten. Innan beslut underrättas sökanden om inkomna yttranden och remissvar (om det inte är uppenbart onödigt) och ges tillfälle att yttra sig.

Om byggenheten finner att lov- eller anmälningspliktiga åtgärder också kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet upplyser byggenheten sökanden om detta.

Innan åtgärder som kräver lov får påbörjas godkänner byggenheten kontrollansvariga, kallar till tekniska samråd, fastställer kontrollplaner och utfärdar startbesked.

Under byggprocessen genomför byggenheten arbetsplatsbesök.

Efter byggprocessen, när byggherren anmält att en lov- eller anmälningspliktig åtgärd är avslutad kallar byggenheten till slutsamråd om sådant behövs samt utfärdar slutbesked.

Byggenheten lämnar också upplysningar kring lov och byggande samt om gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.

Verksamheten bedrivs på Miljö- och byggkontoret under Miljö- och byggförvaltningen.

Det politiska ansvaret vilar på Byggnadsnämnden.

Med stöd av Plan- och bygglagen tas avgifter ut för:

  • Beslut om lov (bygglov, rivningslov och marklov)
  • Startbesked
  • Slutbesked
  • Tekniska samråd
  • Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
  • Framställning av handlingar
  • Expediering och kungörelse
  • Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Grunderna för hur avgifterna beräknas anges i en taxa som har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting. Taxan antogs av kommunfullmäktige 2011-04-14 (KF § 29).

Avgiften ska betalas av den som är sökande eller har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser.

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.

Exempel på avgifter i några vanliga typer av ärenden finns här.

Avgifter för kopiering och utskrift av allmänna handlingar tas ut enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-12-17 (KF § 138 , sid 11-14).PDF 

Senast ändrad: 2015-08-28

Läs mer

Lagrummet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Regler om planering, lov och byggande finns i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. http://www.lagrummet.se/länk till annan webbplats

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Boverket har tillsammans med Länsstyrelsen uppgiften att vägleda kommunerna i arbetet med lov och byggande. Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd för byggande.
http://www.boverket.selänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information på Länsstyrelsens webbplats för lov och byggande vänder sig i första hand till kommunernas handläggare men riktar sig även till dig som vill veta mer om hur processen går till.
Om lov och byggande på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter

Sotenäs kommun
Miljö- och Byggkontoret
456 80 KUNGSHAMN
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies