Sotenäs kommun, länk till startsidan

Sotning

Sotning i Sotenäs kommun bedrivs på entreprenad av

A. Hj. Skorstenssfejeri AB,
Steiner Hasslöf
Telefon nr: 0523-321 60
Jour nr: 070-238 23 33

Verksamheten regleras av bestämmelserna i MSB:s föreskrifter om sotning.
Räddningstjänsten har på delegation ansvaret att förhandla om sotningstaxan.

Från och med 1 januari 2004 gäller Lagen om skydd mot olyckor där sotningen delas upp i två moment 

  • rengöring/ sotning
  • brandskyddskontroll

Det finns möjlighet för enskilda att själva få utföra sotningen /rengöringen på sin egen fastighet. Imkanaler från bostadskök är inte längre ett krav på rengöring och brandskyddskontroll.

Sota själv

Den enskilde fastighetsägaren kan ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning. Detta måste dock ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. För att sota själv fodras det att fastighetsägaren har genomgått kurs i sotning ex Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt. Riktlinjer för att sota själv finns i ansökningsblanketten
EgensotningsblanketPDF

Vid ansökan kontrolleras om eldningsanläggningen har eldnings/nyttjandeförbud eller andra brister. Tillståndet för egensotning gäller i den fastighet där man bor.

Fastigheten/byggnaden ska vara enskild, ansökan om egensotning gäller således inte i fler-, rad-, par-, eller kedjehus, eller i fastighet i extremt tättbebyggt område.

Senast ändrad: 2015-12-09

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies