Sotenäs kommun, länk till startsidan

Extraordinär händelse

Definition av en Extraordinär händelse:
En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner samt kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Sotenäs kommun har antagit ett antal lednings- och beredskapsplaner för att trygga och hantera medborgarnas behov och kommunens verksamhet vid extraordinära händelser och höjd beredskap. Man utför även årliga övningar med politiker och tjänstemän för att vara bättre förbereda inför ett skarpt läge.

Ledningsplan för krisledningsnämnd

Ledningsplan vid extraordinär händelsePDF Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2016-04-21.

Reglemente för krisledningsnämnd

Reglemente krisledningsnämndPDF Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2016-04-21

SFS 2006:544

Ledningsplanen och reglementet för krisledningsnämnden är upprättad i enlighet med SFS 2006:544, Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.pdfPDF

Handlingsprogram för Sotenäs räddningstjänst under 2016-2019

Handlingsprogram 2016-2019PDF
Detta handlingsprogram är ett politiskt styrdokument för räddningstjänsten. Dokumentet är upprättat mot bakgrund av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Det behandlar också räddningstjänstens verksamhet och stöd för kommunernas krishantering enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Information vid krishändelse på Skangas och Preemraff

Läs mer härPDF och härPDF

Senast ändrad: 2016-12-12

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies