Sotenäs kommun, länk till startsidan

Vision 2020

Vår vision


Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro.

Inriktningsmål

  1. Ett gott liv i Sotenäs — hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde
  2. Hållbar utveckling — demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt
  3. Goda betingelser för företagande
  4. En attraktiv besökskommun
  5. Alla finner sitt önskade boende
  6. Ett rikt fritids — och kulturutbud
  7. Ett livslångt lärande
Vision 2020 ska vara styrande för nämndernas/styrelsernas planläggning och verksamhet. Varje plan ska därför ha sin utgångspunkt i visionen och på särskild plats kommentera på vilket sätt visionens olika inriktningsmål främjas.

Nämnder och styrelser med ansvar för prioriterade verksamheter ska därutöver för kommunstyrelsen årligen presentera åtgärdsprogram och i samband med årsredovisningen lämna redogörelse för utfallet. Programmen ska innehålla de konkreta åtgärder som nämnden/styrelsen avser genomföra under kommande år för kvalitetshöjning av de prioriterade verksamheterna.

Senast ändrad: 2013-01-29

Vision 2020
Läs mer
Hämta Vision 2020 som pdf
Långa versionenPDF
Korta versionenPDF
Kontakta
Sotenäs kommun
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies