Sotenäs kommun, länk till startsidan

Överklaga beslut enligt skollagen

En av utgångspunkterna i den nya skollagen är att stärka barnens och elevernas rättssäkerhet. Därför kan fler beslut än tidigare överklagas. Vilka beslut som får överklagas hittar du i skollagens kapitel 28länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De beslut som räknas upp i kapitlet överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Det innebär att beslutet bara kan överklagas av den som beslutet angår och om beslutet gått honom eller henne emot.  När det gäller omyndiga barn/elever är det föräldrar eller vårdnadshavare som får överklaga. Elever som fyllt 16 år har rätt att själva föra sin talan.

Hur gör jag?

Ditt överklagande ska vara skriftligt och skickas till den som fattat beslutet:

Utbildningsnämndens beslut
Överklagande av beslut som fattats av utbildningsnämnden skickas till:
Utbildningsnämnden i Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn
 
Rektors beslut
Överklagande av beslut som fattats av rektor skickas till rektor.

Utbildningsnämnden/rektor sänder överklagandet vidare till högre instans för prövning om inte nämnden/rektor själv ändrar beslutet på det sätt du begär.
 
Skicka in överklagandet i rätt tid
Överklagande måste ha inkommit till utbildningsnämnden/rektor senast tre veckor från det att du tog del av beslutet.

Vad ska ditt överklagande innehålla?

Ett beslut måste överklagas skriftligen och det ska innehålla:

  • vilket beslut som du överklagar samt en text om vilken ändring du begär och motivering därtill
  • ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
  • kopia på beslutet, intyg och/eller utlåtanden som du vill hänvisa till
  • namnunderskrift. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda skriva under.

Undantag

Beslut som rör antagning kan inte överklagas.

Offentlighet och sekretess

Tänk gärna på att överklagandet och de övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Hos den myndighet som prövar överklagandet gäller sekretess i ärenden för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Myndighetens beslut i ärenden blir alltid offentliga så snart de har expedierats.

Övriga beslut
Beslut som inte finns uppräknade i skollagens kapitel 28, går enbart att överklaga om det kan ske enligt 10 kap. kommunallagen (laglighetsprövning). Laglighetsprövning innebär en prövning av ett besluts laglighet och det är bara den som är medlem i kommunen som kan överklaga. Läs mer om hur du gör.PDF

Senast ändrad: 2011-12-13

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies