Sotenäs kommun, länk till startsidan

Industrimark & Hamn

Kommunen genom kommunstyrelsen svarar för genomförande av all exploatering.
Det gäller utbyggnad av både privata och kommunala markområden samt kommunala industriområden. Det är planbestämmelserna i en kommun som lägger fast hur mark- och vattenområden ska användas. I de äldre planerna nöjde man sig ofta med att skilja på byggnadskvarter och allmänna platser, medan plan- och bygglagen idag ger möjlighet till mer flexibilitet, som ibland används för att mer i detalj reglera de kvaliteter vi särskilt vill slå vakt om. Först på 1900-talet började man skilja ut exempelvis industrimark från övrig byggnadsmark. 

Senast ändrad: 2012-05-10

Industiområde Guleskär
Kontakta

Tomas Larsson
Näringslivsutvecklare
Telefon: 0523-66 47 45
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies