Sotenäs kommun, länk till startsidan

Gator och vägar

Gatuenheten tar hand om drift och underhåll när det gäller:

Gator och vägar

Inom tätorten sköts gator och vägar av kommunen, förutom genomfartslederna där Vägverket är väghållare. På landsbygden ansvarar kommunen för Brattebyvägen, Asslerödsvägen och en del av Stensjövägen.

Gång- och cykelvägar

De gång- och cykelvägar som inte ligger i direkt anslutning till Vägverkets vägar sköts av kommunen. Arbetet pågår fortlöpande med att bygga ut gång- och cykelvägarna för att förbättra säkerheten för våra oskyddade trafikanter.

Snöröjning/halkbekämpning

På de gator och vägar där kommunen är väghållare ombesörjer gatuenheten snöröjning och halkbekämpning. Kommunen ombesörjer även snöröjning på enskilda vägar där det finns helårsboende.

Bidrag till enskilda vägar

Kommunen kan under vissa förutsättningar ge bidrag till driften av enskilda vägar.
Skriftlig ansökan skickas till: Sotenäs kommun, Tekniska avdelningen,
456 80 Kungshamn

 

 

Senast ändrad: 2009-06-16

Läs mer
Kontakta

Maria Josefsson
Anläggningsingenjör
Telefon: 0523-66 46 95
Skicka e-post till»

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies